Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2014. – Вип. 3. – 228 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 3, 2014 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 28 листопада 2014 р., протокол № 9.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Kaminsky V.F., Boyko P.I. Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 1)
Корсун С.Г., Буслаєва Н.Г., Камінська В.В., Клименко І.І. Особливості формування врожаю культур ланки зернопросапної сівозміни залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу
Гера О.М. Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від рівня удобрення

РОСЛИННИЦТВО

Романюк П.В., Єгупова Т.В. Кормова цінність зерна тритикале залежно від удобрення та захисту посівів
Власюк О.С., Жук В.А. Вплив щільності посівів на ураження хворобами та продуктивність сортів ячменю ярого
Асанішвілі Н.М. Реакція гібридів кукурудзи різних екотипів на технологічні заходи вирощування у північній частині Лісостепу
Патика М.В., Груша В.В., Гордієнко Т.І. Моніторинг ростових процесів рослин в агрофітоценозах експрес<методом індукції флуоресценції хлорофілу
Дворецька С.П., РябокіньТ.М., Єфіменко Г.М., Тилиця Т.В. Особливості формування елементів продуктивності рослин гороху
залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування культури
Шляхтурова С.П. Вплив способів сівби та мінеральних добрив на якість зерна гречки
Любчич О.Г., Грищенко Р.Є., Корсун С.Г. Мінеральне живлення проса в технології вирощування
Камінський В.Ф., Глієва О.В. Площа листкового апарату та фотосинтетична продуктивність посівів проса за різних рівнів мінерального живлення
Павленко Г.В. Вплив елементів технології вирощування на формування фотосинтетичного апарату та врожайність сої в умовах північної частини Лісостепу
Мосьондз Н.П. Вплив технологічних заходів на вміст сирого протеїну і жиру у насінні сої в умовах північної частини Лісостепу
Голодна А.В., Яблонська В.В. Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від варіанта технології вирощування в зоні західного Полісся
Поліщук С.В. Особливості прояву бактеріальних хвороб на посівах сої
Патика М.В., Москалевська Ю.П., Танчик С.П. Продуктивність буряків цукрових за різних технологій вирощування

КОРМОВИРОБНИЦТВО

Привалов Ф.И., Шлапунов В.Н., Долгова Е.Л. Продуктивность капустных культур в зависимости от доз азотных удобрений в условиях Беларуси
Слюсар С.М., Оксимець О.Л. Біологічна активність темно<сірого опідзоленого ґрунту за вирощування сорго суданського
Сукайло М.В., Волошин В.М. Продуктивність бобово<злакових травостоїв на сірих лісових грунтах Лісостепу
Штакал М.І., Штакал В.М. Лучне кормовиробництво на осушених органогенних ґрунтах Лісостепу
Панасюк С.С. Роль низових трав у формуванні різностиглих злакових травостоїв

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Яцишен О.Л., Тараненко Л.К. Еволюційні мутації в селекції гречки на адаптивність
Голик Л.М. Оцінювання сортів і ліній пшениці ярої за господарськими та біологічними ознаками
Стариченко В.М. Характеристика колекційних зразків сої за стійкістю до розтріскування бобів
Левченко Т.М., Байдюк Т.О., Вересенко О.М. Оцінювання колекційних зразків люпину білого за основними господарсько-цінними ознаками
Вишнівський П.С., Слісарчук М.В. Посівні якості і врожайні властивості насіння ріпаку озимого залежно від фракційного складу посівного матеріалу
Горенський В.М. Селекційно-генетична оцінка елементів кормової та насіннєвої продуктивності люцерни в умовах підвищеної кислотності ґрунту
Ткачик С.О. Підбір сортів агрусу (Grossularia reclinata l.) для створення еталонної колекції