Вимоги до структури та оформлення наукових статей

Стаття подається мовою оригіналу (українською або англійською) у паперовому і електронному  варіантах, надруковані в редакторі Word 2003-2007,  обсяг статті – 7-12 сторінок; шрифт набору – Times New Roman, розмір  кеглю 14, міжрядковий інтервал – 1.5, формат А 4 з полями: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Порядок абзацу виділяється відступом 1,25.

Розташування структурних елементів

  • УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм;
  • ініціали та прізвище автора(ів), посада, науковий ступінь, вчене звання;
  • повна назваустанови;
  • назва статті– по центру (виділеними прописними літерами);
  • анотаціяукраїнською, англійською, російською мовами (200–250 слів  кожна); анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;

Ініціали та прізвище автора(ів), а також назва статті подаються до кожної анотації (українською, російською та англійською мовами);

 – ключові слова (українською, російською, англійською мовами) повинні відрізнятися від тієї комбінації слів, яка складає назву статті (не менше 5);

  • обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Для оформлення наукових джерел: www.vak.in.ua

– після списку використаних джерел надається цей же список латинським алфавітом (транслітерація); транслітерацію українських символів необхідно здійснювати відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 2010 р. № 55.

Список джерел оформлюється відповідно до міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association Style).

Онлайн трансліт:  

для укр. мови http://slovnyk.ua/services/translit.php

для рос. мови http://ru.translit.net/?account=zagranpasport

Обов’язкова вимога до статей якість, високій рівень англійської мови.

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 Електронна версія статті надсилається на Email: zbirnuk_iz@ukr.net,  (фото і графіки окремими файлами в форматі jpeg та Excel).

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

При формуванні англійської анотації варто уникати використання електронних перекладачів.

Всі анотації, ключові слова, латинські назви необхідно виділити курсивом.

Адреса редакції:

08162, ННЦ “Інститут землеробства НААН”,

вул. Машинобудівників 2-Б,

смт Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область,

Телефон:  050-063-53-28, 067-494-37-63

E-mail: zbirnuk_iz@ukr.net

Стаття, що не відповідає вказаним вимогам  редакцією не приймається.

Примітка: *автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту та ухвалену редакційною колегією до друку.*