Вимоги до структури та оформлення наукових статей

  1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

  1. Розташування структурних елементів статті:

 – УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм;

 – ініціали та прізвище автора(ів), посада, науковий ступінь, вчене звання;

– повна назва установи;

 – назва статті – по центру (виділеними прописними літерами);

 – анотація українською, англійською, російською мовами (200–250 слів  кожна); анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;

 – ключові слова (українською, російською, англійською мовами) повинні відрізнятися від тієї комбінації слів, яка складає назву статті (не менше 5);

– обов’язковий список використаних джерел у кінці статті;

– після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація); транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності до Постанови КМУ від 27 січня 2010 р. №55.

  • обсяг статті – 7-12 сторінок;

Ініціали та прізвище автора(ів), а також назва статті подаються до кожної анотації (українською, російською та англійською мовами).

Обов’язкова вимога до статей якість, високій рівень англійської мови.

  1. Вимоги для оформлення тексту: стаття подається мовою оригіналу (українською або англійською) у паперовому і електронному варіантах, надруковані в редакторі Word 2003-2007, шрифт набору – Times New Roman, розмір  кеглю 14, міжрядковий інтервал – 1.5, формат А4 з полями: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Порядок абзацу виділяється відступом 1,25.

Електронна версія статті надсилається на Email: zbirnuk_iz@ukr.net,  (фото і графіки окремими файлами в форматі ipeg та Excel).

  1. Посилання на джерела в тексті:бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
  2. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам і уникати слів із місцевого сленгу, які не набули інтернаціонального поширення.

Під час написання анотації використовуються загальноприйняті слова, загальновживана лексика.

Не рекомендується наводити цитати з тексту.

При формуванні англійської анотації варто уникати використання електронних перекладачів.

Всі анотації, ключові слова, латинські назви необхідно виділити курсивом.

Посилання на літературні джерела нумеруються арабськими цифрами і зазначаються у квадратних дужках, де вказуються порядковий номер джерела та через кому конкретна сторінка [1 , с. 11]. Перелік літературних джерел мовою оригіналу подається в порядку їх нумерації після основного тексту статті з підзаголовком «Література», який вирівнюється по центру.

Стаття повинна мати 2 рецензії (зовнішню і внутрішню) та експертний висновок.

Стаття, що не відповідає вказаним вимогам  редакцією не приймається.

Адреса редакції:

08162, ННЦ “Інститут землеробства НААН”,

вул. Машинобудівників 2-Б,

смт Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область,

Телефон:  050-063-53-28, 067-494-37-63

E-mail: zbirnuk_iz@ukr.net

ВАРТІСТЬ НАШИХ ПОСЛУГ

Вартість 1 сторінки авторського тексту – 30 грн.

Реквізити:

Р/р 31253247215054 в ДКСУ м. Київ;
МФО 820172;

Код ЄДРПОУ 00496834

Отримувач: Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»