34Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут
землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2008. – Вип. 34. – 140 с.

У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва,
мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва.

[Зміст] 

 1. Слюсар І. Т., Сербенюк В. О. [Урожайність багаторічної травосуміші залежно від основного обробітку мілкого торфу та добрив] {Perennial Grass Mixture Productivity Depending on Basic Shallow eatland Cultivation and Fertilizers} 3-8
 2. Молдован В. Г., Квасніцька Л. С. [Продуктивність пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах Західного Лісостепу] {Winter wheat Productivity in Short Term Rotations of the Western Forest-Steppe} 8-14
 3. Асанішвілі Н. М., Душко М. П. [Родючість грунту в зерноолійних сівозмінах Лісостепу] {Soil Fertility in Grain Oil Rotations of the Forest-Steppe} 14-19
 4. Гера О. М. [Вплив агротехнічних заходів на біологічну активність осушуваного торфовища] {Effect of Agrotechnical Measures on the Biological Activity of Draining Peatland} 19-25
 5. Малиновська І. М., Корсун С. Г., Авраменко І. О. [Вплив важких металів на стан мікробіоценозу сірого лісового грунту] {Influensce of Heavy Metals on the Microbiocenosis State of Grey Forest Soil} 25-33
 6. Кирилюк В. П. [Cтан забур’яненості посівів кукурудзи залежно від основного обробітку ґрунту] {The State of Maize Crop Infestation Depending on Basic Soil Cultivation} 33-40
 7. Радько Т. В. [Активність мікро та мезофауни ясно сірого лісового ґрунту залежно від удобрення картоплі] {Micro and Mesofauna Activity of light Grey Forest Soil Depending on Potato Fertilization} 41-46
 8. Малиновська І. М., Сорока О. П. [Стан мікробіоценозів постпірогенної і фонової ділянок сірого лісового грунту] {The State of Microbiocenoses of Postpyrogenic and Background Plots of Grey Forest Soil} 46-51
 9. Огієнко Н. І., Бордун Р. М., Гаврильченко О. В. [Кругообіг азоту у чорноземі типовому під багаторічними травосумішами] {Nitrogen Cycle in Typical Chernozem under Perennial Grass Mixtures} 52-56
 10. Слюсар І. Т., Левковська Г. В., Ткачов О. І. [Енергетичний аналіз системи землеробства на меліорованих землях] {Energy Analysis of the Farming System on Reclamative Soils} 56-61
 11. Тимчишин І. М., Качмар О. Й., Щерба М. М., Єрмолаєв М. М. [Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від удобрення та попередників] {Winter Wheat Productivity and Kernel Quality Depending on Fertilization and Forecrops} 61-66
 12. Юла В. М., Дрозд М. О., Прохоренко М. М. [Агротехніка вирощування пшениці ярої сорту Етюд] {Spring Wheat Growing Agrotechnics of the Etud Variety} 67-72
 13. Свидинюк І. М., Сербенюк Г. А. [Продуктивність кукурудзи залежно від удобрення та методів контролювання забур’яненості посіві у Північному Лісостепу] {Maize Productivity Depending on Fertilization and Crop Infestation Control Methods in the northern Forest-Steppe} 72-76
 14. Камінський В. Ф., Вишнівський П. С., Губенко Л. В., Ремез Г. Г. [Продуктивність сортів ріпаку ярого залежно від передпосівного оброблення насіння рексоліном] {Spring Rope Variety Productivity Depending on presowing Seed Treatment with Reksolin} 77-81
 15. Бондаренко М. П. [Азотне підживлення ріпаку ярого на чорноземі типовому] {Nitrogenous Dressing of Spring Rape on the Typical Chernozem} 81-85
 16. Шляхтуров Д. С. [Урожайність квасолі звичайної залежно від технології вирощування і погодних умов] {Kidney Bean Productivity Depending on the Growing Technology and Weather Conditions} 85-89
 17. Демидась Г. І., Ямкова В. В. [Вплив норм висіву бобового компонента на асиміляційну поверхню сумісних посівів] {Influence of Seeding Rates of Legume Component upon the Assimilating Area of Companion Sowings} 89-94
 18. Демидась Г. І., Затєєв О. В. [Густота посіву люцерни залежно від норми висіву та сорту] {Lucerne Sowing Density Depending on Seed Rate and Variety} 95-97
 19. Каражбей Г. М. [Вплив обробки бульб протруйниками на чисельність дротяників і продуктивність картоплі] {Influence of Tuber Treatment with Dressers upon the Number of Wire Worms and Potato Productivity} 98-101
 20. Хоменко С. О. [Експериментальний мутагенез у створенні селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої стійкого проти листкових хвороб] {Experimental Mutagenesis in the Development of Breeding Material of Common Winter Wheat Resistant to Leaf Diseases} 102-106
 21. Чернуський В. В. [Моделі сортів пелюшки різних напрямів використання] {Models of Field Pea Varieties of Different Use Directions} 107-113
 22. Динник В. П., Дрозд О. М., Мирончук В. П., Лісовий О. Б., Динник О. В. [Методика добору вихідного матеріалу льону, стійкого до вилягання на ранніх етапах селекції] {Methods of Parent Flax Material Selection Lodging Resistant at Early Breeding Stages} 113-117
 23. Кацан Т. О. [Взаємозв’язок прямих і індексних ознак продуктивності й адаптивності гречки] {Interrelation of Direct and Index Signs of the Buckwheat Productivity and Adaaptivity} 118-122
 24. Ястремська Л. С., Карпенко B. I., Гончар О. С., Григораш Т. Ю. [Мікробіологічна переробка сільськогосподарських відходів у біопаливо] {Microbiological Processing of Farm Waste into Biofuel} 123-127
 25. Прибильський В. Л., Косоголова Л. О., Лиса А. С. [Напої із застосуванням медової сировини та іхні композиції з хмелем] {Beverages with the Use of Honey Raw Materials and their Compositions with Hop} 128-131
 26. Наші ювіляри {Our heroes of the day} 132-133