Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2007. – Вип. 3-4. – 168 с.
У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут
землеробства УААН” (випуск 34, 2007 рік) рекомендовано та затверджено
до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства УААН” від
26 листопада 2007 року, протокол № 11.

[Зміст] 

 1. Мазур Г. А., Ткаченко М. А., Бойко Я. І. [Застосування сапоніту як магнієвмісного добрива на сірих лісових ґрунтах] {Application of saponite as fertilizer containing magnesium on gray forest soils} 3-10
 2. Слюсар І. Т., Ткачов О. І., Опанасенко О. Г. [Вплив способів сільськогосподарського використання осушуваних торфовищ на їхню трансформацію] {Influence of the methods of agricultural using of drained peats on their transformation} 10-16
 3. Галиш Ф. С. [Удобрення пшениці озимої в Західному Лісостепу] {fertilization of winter wheat in the northern Forest-Steppe} 16-21
 4. Савчук О. І. , Мельничук А. О., Мостовенко М. Я. [Вплив сівозміни на продуктивність культур та родючість дерново-підзолистого грунту] {Impact of crop rotation systems on plant productivity and fertility of sod-podzol soil} 21-26
 5. Гордієнко Т. І., Левковська Г. В. [Ефективність вирощування багаторічних травосумішей залежно від удобрення та способів поліпшення лук] {Effectiveness of perennial grass mixtures growing depending on fertilization and meadows recultivation methods} 27-31
 6. Огієнко Н. І. [Винос елементів живлення багаторічними травами на землях, вилучених із сільськогосподарських угідь] {Removal of nutritives by perennial grasses on the lands brought out off tilled areas} 31-33
 7. Літвінов Д. В. [Динаміка продуктивної вологи в грунті за вирощування зернових колосових культур] {Dynamic of the productive soil moisture an ear cereal culture cultivation} 34-38
 8. Архипенко Ф. М., Кухарчук П. І., Слюсар С. М. [Вплив вапнування на продуктивність трав та фізико-хімічні властивості грунту] {Influence of liming on the grasses productivity and physical and chemical soil properties} 38-41
 9. Науменко М. Д., Ковальчук Є. І. [Вплив обробітку грунту і добрив на забур’яненість посівів у Західному Поліссі] {Impact of tilling and fertilizing on weeds presence in crops at the Western Polissya} 41-45
 10. Малієнко А. М., Тараріко Н. М., Тітенко А. О. [Обробіток грунту під проміжну капустяну культуру і ячмінь ярий після озимої пшениці] {Soil tilling for intermediate cabbage crops and spring barley after winter wheat} 46-50
 11. Ворона Л. І., Кочик Г. М., Ткачук В. П. [Вплив елементів технології вирощування картоплі на відтворення родючості дерново-підзолистого грунту в умовах Полісся] { Impact of the elements of potato growing technology on renewal of sod-podzolic soil fertility in conditions of Polissya} 50-55
 12. Рибак М. Ф., Маційчук В. М., Янішевський Л. І., Крушинський О. П. [Рівень мінерального живлення і вміст важких металів у льону-довгунцю] {Mineral nutrition level and heavy metals content in plants of flax} 55-59
 13. Кириєнко Г. С. [Вплив добрив на урожайність та якість зерна пивоварного ячменю в умовах Західного Лісостепу] {Influence of fertilizing on productivity and grain quality of brewing barley in condition of the Western Forest-Steppe} 59-64
 14. Малинка Л. В. [Вплив строків підсівання конюшини лучної і добрив на вміст у продукції макро-, мікроелементів та радіонуклідів] {Impact of the dates of additional sowinf of red clover and fertilizind on content of macro- and trace elements and radinuclides in the production} 65-68
 15. Мельничук Г. В. [Вплив добрив на врожайність багаторічних трав та рівень забруднення продукції радіонуклідами на торфових грунтах Полісся] {Influence of fertilizing on the productivity of perennial grasses and level of radionuclide contamination in production on peat soils in Polissya } 69-74
 16. Тертична О. В., Городиська І. М. [Трансформація мікробного ценозу чорнозему опідзоленого, забрудненого ДДТ, при застосуванні меліорантів] {Transformation of microb cenose of podzolic chernozem contaminated with DDT at meliorants application} 74-78
 17. Хусаинов Б. М. [Трансформация и перераспределение сельскохозяйственных угодий в Западно-Казахстанской области] {Transformation and redistribution of agricultural lands in the Western- Khazkhstan region} 78-81
 18. Адамень Ф. Ф., Радченко В. А. [Размещение льна масличного в севооборотах юга Украины] {Oil flax location in crop rotations in the South of Ukraine} 81-89
 19. Гончар Т. М. [Формування фотосинтетичного апарату та продуктивності гороху в умовах Правобережного Лісостепу] {Formation of photosyntetical apparatus and pea productivity in conditions of Forest-Steppe} 90-99
 20. Губенко Л. В. [Вплив системи удобрення на ріст, розвиток та продуктивність ріпаку ярого] {Fertilizing system influence on growth, development and productivity of spring rape} 99-103
 21. Хіврич О. Б. [Продуктивність кормового буряку залежно від густоти стояння рослин] {Fodder beet productivity depending on plants standing density} 104-107
 22. Кобзистий Ю. А., Кобзиста Л. П. [Формування листкової поверхні суданської трави та зернобобових культур залежно від умов вирощування] {Formation of leaves surface of sudan grass and legume-grain crops depending on conditions of growing} 107-112
 23. Поляков О. І. [Продуктивність молочаю олійного залежно від агроприйомів вирощування] {Oil milkweed productivity depending of agricultural methods of cultivation} 112-115
 24. Шевчук Р. В. [Вплив агротехнічних і біологічних чинників на продуктивність бобово-злакового травостою] {Impact of agrotechnical and biological factors on productivity of legumes and cereals herbage} 116-120
 25. Дрозд О. М. [Продуктивність льону-довгунцю залежно від технології вирощування] {Fiber flax productivity depending on growing technology} 120-125
 26. Рибак М. Ф., Шалівський С. В. [Урожайність та якість продукції сортів льону-довгунцю та льону олійного за різних строків збирання] {Productivity and quality of production of fiber flax and oil flax at different harvesting dates} 125-129
 27. Демчишин Н. Б. [Стан біорізноманітності низинних лук залежно від тривалості їхнього використання] {Biodiversity state of law ground meadows depending on their terms of using} 129-134
 28. Мирошниченко О. В. [Вплив щеплення на біохімічний склад плодів помідора вишневидного] {Impact of grafting on biochemical composition of cherry tomato fruits} 134-137
 29. Міщенко С. В. [Успадкування ознак статі гібридами дводомних і однодомних конопель] {Inharitaging of gender marks by hybryds of monoecious and duoecious hemp} 138-145
 30. Онупрієнко Л. Г. [Вплив генотипу сорту та умов вирощування ознак стебла конопель при селекції на волокнистість] {Influence of variety genotype and conditions of growing on the indications of hemp stem for fibration} 146-150
 31. Романюк Л. С. [Вихідний матеріал для селекції квасолі] {Initial matter for selection of beans} 151-155
 32. Молдован В. Г. [Продуктивність насінної картоплі й ураженість вірусними хворобами залежно від вихідного матеріалу] {Productivity of seed potato and virus deceases affection depending on initial matter} 155-159
 33. Скиба А. В. [Создание исходного материала для селекции кориандра на зимостойкость и скороспелость] {Initial matter creation in coriander selection for winter stability and rapid maturity} 160-162