ЗМІСТ

 1. Сайко В.Ф. Наукові основи стійкого землеробства в Україні. 3с.
 2. Попова О.Л. Теоретичні основи стійкого розвитку агросфери та формування адекватної української стратегії. 18с.
 3. Малієнко А.М. Соціально7економічні чинники формування агротехнологій і стійкості землеробства. 28с.
 4. Камінський В. Ф. Новітні технології вирощування конкурентоспроможної продукції рослинництва в системі стійкого землеробства України. 37с.
 5. Яцик А.В. Збалансоване водорегулювання в системах стабільного землекористування України. 48с.
 6. Медведєв В.В. Грунтоохоронні технології і технічні засоби в стійкому землеробстві . 69с.
 7. Іващенко О.О., Іващенко О.О. Контролювання бур’янів у посівах сільськогосподарських культур у системах стійкого землеробства. 78с.
 8. Семеняка І.М. Ефективність мікробних препаратів, макро7 та мікродобрив за вирощування розлусної кукурудзи. 84с.
 9. Малієнко А.М., Ворона Л.І., Кочик Г.М., Сторожук В.В., Ткачук В.П., Лазаренко О.В. Родючість дерново7підзолистого супіщаного грунту залежно від систем основного обробітку й удобрення. 92с.
 10. Огієнко Н.І. Вплив способів обробітку в сівозміні на агрофізичні властивості еродованого чорнозему. 110с.
 11. Новосад І.В. Системи удобрення сільськогосподарських культур на меліорованих грунтах волинського Полісся. 115с.
 12. Науменко М.Д. Вплив сидеральних культур на стабільність землеробства в Західному Поліссі. 121с.
 13. Борона В.П., Задорожний В.С., Карасевич В.В., Островський С.В. Контролювання бур’янів у короткоротаційних сівозмінах. 127с.
 14. Ременюк Ю.О. Продуктивність зерно7бурякової сівозміни залежно від основного обробітку ґрунту. 135с.
 15. Кургак В.Г. Роль зрошення у стабілізації функціонування лучних екосистем. 141с.
 16. Боговін А.В., Дудник С.В. Шляхи збереження стійкості лучних екосистем за інтенсивного їх використання. 150с.
 17. Шевченко І.П., Коломієць Л.П. Стан та перспективи сталого землекористування. 156с.
 18. Калінчик І.М. Прогнозування стійкого розвитку АПК України. 164с.
 19. Бойко П.І., Коваленко Н.П., Гангур В.В., Корецький О.Є., Шаповал І.С., Савченко Г.І., Квасніцька Л.С. Екологічна роль сівозмін у підвищенні стійкості агроекосистем Лісостепу. 175
 20. Літвінов Д.В. Токсичність грунту у беззмінних посівах і сівозміні. 186с.
 21. Савранчук В. В. Ефективність мінеральних добрив та мікробних препаратів за вирощування пшениці озимої. 192с.
 22. Гамалєй В.І., Драган М.І., Шкарівська Л.І., Гірман О.В. Порівняльна характеристика складу гумусових речовин опідзолених грунтів Правобережного Лісостепу. 201с.
 23. Слюсар І.Т. , Сербенюк В.О. Способи обробітку торфово7глейового ґрунту та удобрення багаторічних трав. 208с.
 24. Юла В.М., Прохоренко М.М. Особливості мінерального живлення пшениці ярої залежно від агрометеорологічних та агротехнічних факторів 216с.
 25. Дубровін В. О., Камінський В.Ф., Теслюк В.В. Продуктивність пшениці ярої при застосуванні біопрепарату мікосан. 228с.
 26. Вишнівський П.С., Губенко Л.В., Ремез Г.Г., Любчич О.Я. Вплив системи удобрення на формування продуктивності гірчиці сарептської (Brassica juncea (l.) 233с.
 27. Гірко В.С., Гірко О.В., Волощук С.І. Вплив елементів технології вирощування на врожайність тритикале озимого. 238с.
 28. Яцишен О.Л. Стан та перспективи селекції гречки в Україні. 247с.