Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут
землеробства НААН” – К.: ВП “Едельвейс”, 2015. – Вип. 2. – 220 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

[Зміст]

 1. Камінський В. Ф. [Сівозміна як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки України] {Crop rotation as a basis for sustainable land use and Ukraine Food Security} 3-14
 2. Цандур М. О., Сербіна С. А., Друз’як В. В., Безеде Н. Г. [Оптимальні ланки польових сівозмін у Південному Степу] {Optimal links of the field crop rotations in South Steppe} 15-24
 3. Burykina S. I., Kovalenko E. V., Velver M. O. [Siderates fallows in Steppe agriculture] {Siderates fallows in Steppe agriculture} 25-31
 4. Ткаченко М. А., Гавришко О. С., Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М. [Зміни ґрунтового профілю ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за тривалого використання] {Soil profile changes of surface-gley eutric podzoluvisols in prolonged use} 32-41
 5. Власова О. В., Шевченко А. М. [Методика виявлення змін у засолених ґрунтах за супутниковими даними] {The method of changes detecting in salinity soils by satellite data} 42-46
 6. Кочик Г. М. [Гумусний стан дерново-підзолистого грунту за різних систем основного обробітку і удобрення] {Humus status of sod-podzolic soil on different systems and basic soil fertilization} 47-57
 7. Калієвський М. В., Костогриз П. В., Єщенко В. О. [Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах] {The physical state of podzolic chernozem at minimizing of basic tillage in short-term crop rotations} 58-65
 8. Паламарчук О. М. [Поживний режим ґрунту під пшеницею озимою за різних попередників у Правобережному Лісостепу] {Nutrient regime of soil under winter wheat after different predecessors in Right-bank Forest-steppe} 66-74
 9. Петренко І. М. [Контроль чисельності бур’янів у посівах буряків цукрових у Лісостепу] {Control the number of weeds in crops of sugar beet in the Forest-Steppe} 75-84
 10. Слюсар І. Т., Гера О. М., Сербенюк В. О. [Особливості вирощування багаторічних трав за органічного землеробства] {Features of cultivation of perennial grasses at organic farming} 85-91
 11. Тараріко М. Ю. [ Відновлення родючості радіоактивно забруднених земель в Поліссі] {Renewing of fertility of radioactivly contaminated soils of Polissya} 92-97
 12. Юла В. М., Єгупова Т. В., Блажевич Л. Ю., Романюк П. В., Олійник К. М. [Ефективність технологій вирощування озимих зернових культур у Правобережному Лісостепу] {The effectiveness of technologies of winter cereal crops growing in Right-bank Forest-Steppe} 98-105
 13. Бузинний М. В. [Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників] {Performance winter wheat depending on predecessors} 106-116
 14. Вишнівський П. С., Юла В. М., Любчич О. Г., Камінська В. В., Грищенко Р. Є., Дрозд М. О. [Продуктивність ярих зернових культур у технологіях органічного землеробства] {Productivity of spring crops in the technology of organic farming} 117-132
 15. Мыхлык А. И. [Разнокачественность сортов овса посевного по продуктивности, макроструктуре и устойчивости растений к полеганию] {Different quality grades of oat productivity and macrostructure of plant resistance to lodging} 133-142
 16. Лис Н. М., Боднар О. Й., Ткачук Н. Л., Мойсей С. І., Іванюк Р. С., Соловка М. В. [Вплив мікробіологічних препаратів на продуктивність гірчиці] {The impact of microbiological agents on mustard productivity} 143-151
 17. Корнійчук М. С. [Методи контролю фітосанітарного стану польових культур] {The methods of pest control state of field crops} 152-163
 18. Кургак В. Г., Єфремова Г. В., Лещенко Ю. В., Ткаченко А. М. [Енергетична цінність багаторічних трав’яних фітоценозів] {Energy value of perennial herbaceous phytocenoses} 164-173
 19. Штакал М. І., Вірьовка В. М., Ткачов В. О., Штакал В. М. [До 100-річчя осушення і освоєння заплавних земель Лісостепу] {On the centenary of drain age and development of flood plain soils of Forest-Steppe} 174-180
 20. Файт В. І., Галаєва М. В. [Частоти та ефекти алелів локусу Xgwm182-5D за господарсько цінними ознаками пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.)] {The frequency and effects of alleles per locus economic Xgwm182-5D securities soft winter wheat signs (Triticum aestivum L.)} 181-191
 21. Карпенко В. П., Мостов’як І. І., Любич В. В., Полянецька І. О., Петренко В. В. [Технологічна оцінка клейковини зерна спельтоподібних форм пшениці] {Technology assessment of wheat grain gluten of speltforms} 192-198
 22. Дуктов В. П., Дуктова Н. А., Павловский В. В. [Влияние уровня питания на формирование агроценоза твердой яровой пшеницы в условиях северо-востока Беларуси] {Effect of level of nutrition on the formation of agrocenosis of solid spring wheat in the conditions of the northeast of Belarus} 199-206
 23. Дуктов В. П., Солдатенко Н. А., Солдатенко Д. А. [Эффективность комплексной защиты посевов oзимой пшеницы] {The effectiveness of integrated crop protection of winter wheat} 207-213