111Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2008. – Вип. 1. – 120 с.

У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва.
Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (випуск 1, 2008 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства УААН” від 14 липня 2008 року, протокол № 6.

[Зміст]

 1. Боговін А. В. [Роль взаємовідносин рослин у становленні та функціонуванні екосистем] {The role of plant interaction in ecosystem formation and functioning} 3-19
 2. Смаглій О. Ф., Матвійчук Б. В. [Особливості біологізації землеробства в Поліссі] {Details of agriculture biologization in the Polissia} 20-33
 3. Слюсар І. Т., Левковська Г. В. [Сільськогосподарське використання осушуваних органогенних грунтів] {Agricultural use of draining organic soils} 34-40
 4. Єрмолаєв М. М., Товстенко М. П. [Урожайність зернових культур залежно від попередників у Лівобережному Лісостепу] {Cereal crop yield depending on forecrops in the left bank Forest-Steppe} 40-43
 5. Ткачов О. І. [Лісогосподарське освоєння вилучених із сільськогосподарського виробництва осушуваних торфовищ Лісостепу] {Forest husbandry cultivation of removed from use draining peat lands of the Forest-Steppe} 44-51
 6. Галиш Ф. С. [Оптимізація доз добрив під пшеницю озиму за різних способів обробітку грунту] {Fertilizer dose optimisation under winter wheat at the different tillage methods} 52-60
 7. Куничак Г. І. [Продуктивність гречки за різних способів основного обробітку грунту] {The buckwheat productivity at the different basic tillage methods} 60-65
 8. Моклячук Л. І., Городиська І. М., Грибіниченко В. М., Нікітіна Б. В. [Моніторинг персистентних хлорорганічних пестицидів у землеробстві півдня україни] {Promising chlorine organic pesticide monitoring in agriculture of the South of Ukraine} 65-70
 9. Молдован В. Г., Квасніцька Л. С. [Баланс вологи у сівозмінах Західного Лісостепу] {Moisture balance in crop rotations of the western Forest-Steppe} 70-76
 10. Олійник К. М., Кононюк Л. М., Любчич Л. В. [Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці озимої за різних технологій вирощування] {Morphophysiological features of the winter wheat productivity formation at the different growing technologies} 77-84
 11. Новицька Н. В. [Врожайність та посівні якості насіння пшениці ярої залежно від доз азотних добрив] {Spring wheat seed yield and sowing qualities depending on nitrogenous fertilizer doses} 85-89
 12. Ободянський М. А. [Вплив регуляторів росту на біохімічні показники зерна ячменю ярого у Західному Лісостепу] {Effect of growth regulators on biochemical indices of spring barley grain in the western Forest-Steppe} 90-92
 13. Коломієць Л. В., Маткевич В. Т. [Фотосинтетична продуктивність сумісних посівів кукурудзи] {Photosynthetic productivity of companion maize sowings} 92-95
 14. Динник В. П., Дрозд О. М., Мирончук В. П., Динник А. В. [Удосконалення методики визначення прядивної здатності волокна льону довгунцю на ранніх етапах селекції] {The improvement of methods of spinning ability determination of fibre flax filament at early stages of breeding} 96-102
 15. Міщенко С. В. [Підвищення ступеня стійкості ознаки однодомності у конопель] {The rise of stability degree of the character of monoeciousness in hemps} 102-106
 16. Монке Г. Ю., Кирильчук А. М. [Охорона прав на сорти рослин в Україні] {The protection of rights for plant varieties in Ukraine} 107-110
 17. НАШІ ЮВІЛЯРИ {OUR PERSONS WHOSE JUBILEE IS CELEBRATED} 111-112