Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ЕКМО, 2007. Вип. 1. – 184 с.

У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва.
Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (випуск 1, 2007 рік) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства УААН” від 4 квітня 2007 року, протокол № 2

[Зміст] 

 1. Сайко В. Ф. [Системи обробітку ґрунтів в Україні] {The soil tillage system in Ukraine} 3-10
 2. Єрмолаєв М. М., Савчук О. І., Мельничук А. О. [Вплив добрив на врожайність культур сівозміни та баланс гумусу в дерново-підзолистому грунті] {Effect of fertilizers on the rotation crop yield and humus balance in soddy podzolic soil} 11-15
 3. Цвей Я. П. [Вміст і запаси рухомих фосфатів у чорноземі вилугуваному залежно від удобрення культур сівозміни] {Labile phosphate content and reserves in leached chernozem depending on rotation crop fertilization} 16-20
 4. Буслаєва Н. Г. [Ефективність різних форм та доз фосфорних добрив на сірому лісовому супіщаному ґрунті] {The efficiency of various forms and doses of phosphoric fertilizers on grey forest sandy loam soil} 21-25
 5. Городецька Г. В. [Мінералогічний склад піщаних фракцій дерново-слабопідзолистого грунту Полісся] {Mineralogical composition of sand fractions of soddy weakly podzolic soil of the Polissia} 25-29
 6. Шевченко І. П., Яценко С. В. [Продуктивність ланки грунтозахисної сівозміни за різних систем обробітку грунту] {Productivity of a soil-protecting crop rotation link at different soil tillage systems} 30-35
 7. Галиш Ф. С., Молдован В. Г., Вовколуп Н. В. [Вплив систем удобрення й основного обробітку грунту на врожайність пшениці озимої] {Effect of the fertilizer systems and basic soil cultivation on the winter wheat yield} 35-45
 8. Кирилюк В. П. [Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників та основного обробітку ґрунту] {Winter wheat productivity depending on forecrops and basic soil cultivation} 45-49
 9. Савранська Л. М. [Вплив основного обробітку грунту на врожайність ріпаку ярого в Правобережному Лісостепу] {Influence of basic soil cultivation upon the spring rape yield in the right-bank Forest-Steppe}49-52
 10. Слюсар І. Т., Теплинський М. Г., Соляник О. П. [Використання вилучених з інтенсивного обробітку торфовищ Лісостепу] {Using peatlands of the Forest-Steppe removed from intensive use} 52-60
 11. Слюсар І. Т., Ткачов О. І., Теплинський М. Г., Соляник О. П. [Удобрення лучних травосумішок залежно від забезпеченості торфовищ поживними речовинами] {Meadow grass mixture fertilization depending on the peatland nutrient availability} 60-66
 12. Слободенюк О. А., Моклячук Л. І., Андрієнко Г. Г. [Накопичення хлорорганічних пестицидів рослинами родини гарбузових з дерново-підзолистого грунту] {Chlorine-organic pesticide accumulation by plants of the pumpkin family from soddy podzolic soil} 66-71
 13. Гордецька С. П., Дудка О. Ф. [Баланс гумусу в грунті залежно від технології вирощування сільськогосподарських культур] {Humus balance in the soil depending on the crop growing technology} 72-80
 14. Качура Є. В. [Комплексний вплив норм висіву насіння та добрив на продуктивність пивоварних сортів ячменю ярого] {Combined effect of seed rates and fertilizers on the brewing spring barley variety productivity} 80-84
 15. Ободянський М. А. [Продуктивність ячменю ярого залежно від норми застосування регуляторів росту в Західному Лісостепу] {Spring barley productivity depending on the rate of growth regulator application in the western Forest-Steppe} 84-87
 16. Ворона Л. І., Вишнівський П. С., Данкевич Є. М. [Продуктивність ріпаку ярого залежно від обробітку ґрунту й удобрення в умовах Полісся] {Spring rape productivity depending on soil cultivation and fertilization in the conditions of the Polissia} 87-92
 17. Лис Н. М., Куничак Г. І. [Продуктивність ріпаку озимого за різних способів основного обробітку грунту та добрив у Передкарпатті] {Winter rape productivity at different basic tillage methods and fertilizers in the foothill districts of the Carpathians} 92-95
 18. Голодна А. В., Юла В. М., Борейко О. О., Дупляк О. Т. [Підбір сортів люпину вузьколистого та пшениці ярої для сумісних посівів] {Blue lupin and spring wheat variety selection for companion sowings} 95-101
 19. Драган М. І., Пищолка П. І., Любчич О. Г. [Ефективність мінеральних добрив і дефекату під просо на дерново-підзолистому ґрунті] {Mineral fertilizer and defecate under millet efficiency on soddy podzolic soil} 101-107
 20. Шалівський С. В. [Урожайність сортів льону-довгунцю за різних строків збирання] {Fibre flax variety yield in different harvest time} 108-111
 21. Мирончук В. П., Дрозд О. М., Острик І. М. [Удосконалення післязбиральної обробки і первинної переробки льоносировини] {The improvement of afterharvesting treatment and primary processing of flax raw material} 112-117
 22. Каленська С. М., Гриб І. І., Фурлет В. І. [Стан і перспективи розвитку хмелярства в Україні] {The state and prospects of the hop-growing development in Ukraine} 117-120
 23. Лук’янець О. П., Малинка Л. В. [Ефективність створення і раціонального використання лучних травостоїв] {Meadow stand establishment and rational use efficiency} 121-124
 24. Кухарчук П. І., Слюсар С. М., Артюшенко О. О. [Урожайність люцерни в одновидових посівах і сумішках зі злаками] {The lucerne yield in single-crop sowings and mixtures with cereals} 125-131
 25. Іскра В. І., Ковбасюк П. У. [Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від способів сівби та удобрення] {Lucerne-grass mixture productivity depending on seeding methods and fertilization} 131-136
 26. Ярмоленко О. В. [Вплив добрив та складу багаторічних травосумішок на нагромадження нітратного азоту в кормах] {Influence of fertilizers and perennial grass mixture composition upon the nitrate nitrogen accumulation in fodders} 136-140
 27. Глазкова М. С., Коломієць Л. В., Андрощук С. Т., Маткевич В. Т. [Вирощування мальви в Північному Степу] {Mallow growing in the northern Steppe} 140-143
 28. Азуркін В. О., Поліщук М. І. [Генетичні параметри визначення ознаки “кількість рядів зерен” у простих гібридів кукурудзи] {Genetic parameters of the “number of grain rows” sign in single-cross maize hybrids} 144-149
 29. Михайлов В. Г., Слісарчук М. В., Щербина О. З., Романюк Л. С. [Продуктивність фасційованих форм сої] {The fasciated soybean form productivity} 149-155
 30. Пида С. В., Солодюк Н. В. [Алелопатична активність екстрактів насіння сортів люпину білого] {Allelopathic activity of white lupin variety seed extracts} 155-162
 31. Сердюк М. А., Сердюк О. М., Рибалко Я. М. [Селекція верхових багаторічних злакових трав] {Top perennial cereal grass breeding} 163-171
 32. Бобер А. Ф., Повидало М. В., Корягін О. М. [Вихідний матеріал для селекції сортів люцерни пасовищного спрямування] {Parent material for lucerne variety breeding of pasture direction} 172-176