ЗМІСТ

 1. Малієнко А. М., Гаврилов С. О., Блажевич Л. Ю. [Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні: вирішення проблем інституціонального забезпечення] {Ukrainian organic agricultural: decision of problems for institutional providing} 3-8
 2. Корсун С. Г., Палапа Н. В. [Соціальний і екологічний стан територій сільських населених пунктів України] {Social and ecological condition of rural settlements of Ukraine} 9-16
 3. Мазур Г. А., Ткаченко М. А., Григора Т. І., Пастух Н. Р., Місніченко О. В., Мороз Н. П., Питель Я. О., Замлинська В. М. [Вплив елементів органічного землеробства на родючість сірого лісового ґрунту] {The impact of organic agriculture on the fertility of gray forest soil} 17-24
 4. Єрмолаєв М. М., Літвінов Д. В., Квасніцька Л. С. [Ефективність сівозміни в органічному землеробстві на чорноземах] {Efficiency of crop rotation as basic link in organic agriculture on black earth} 25-32
 5. Дегодюк Е. Г., Вітвіцька О. І., Дегодюк Т. С. [Сучасні підходи до оптимізації мінерального живлення рослин в органічному землеробстві] {Systematic approach to optimizing of mineral nutrition of plants in organic farming} 33-39
 6. Корсун С. Г., Буслаєва Н. Г., Клименко І. І. [Формування потенційної та ефективної родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу] {Forming the potential and effective fertility of dark-grey podzolized soil of the conditions right-bank Forrest-Steppe} 40-47
 7. Повидало В. М., Коломієць Л. П., Шевченко І. П. [Продуктивність ячменю ярого в системі ґрунтозахисного біологічного землеробства] {Аgronomic performance technology growing in the spring barley soil defenses biological agriculture} 48-54
 8. Груша В. В., Гордієнко Т. І., Патика М. В. [Оцінювання фізіологічного стану посівів сільськогосподарських культур методом фотоіндукції флуоресценції хлорофілу] {Assessment of the physiological state of agricultural crops using the express method of phоtoinduction fluorescence of chlorophyll} 55-60
 9. Колодяжний О. Ю., Андронов Є. Є., Патика М. В. [Молекулярно-біологічне оцінювання прокаріотного комплексу чорнозему типового за вирощування пшениці озимої] {The molecular-biological evaluation of prokaryotic complex of typical chernozem at the winter wheat growing} 61-68
 10. Москалевська Ю. П., Патика М. В. [Структурно-функціональне формування метагеному прокаріот ризосфери буряків цукрових в чорноземі типовому] {Structural and functional formation of procaryotes metagenome of sugar beet rhizosphere in chernozem typical} 69-76
 11. Юла В. М., Камінська В. В., Дудка О. Ф. [Формування продуктивності вівса залежно від елементів технології вирощування за органічного землеробства] {The formation of productivity of oats in depending elements technology of growing in organic farming} 77-81
 12. Камінський В. Ф., Дворецька С. П., Рябокінь Т. М. [Особливості технології вирощування гороху за органічної системи землеробства] {Features of growing peas by organic farming system} 82-86
 13. Грищенко Р. Є., Любчич О. Г., Мазуренко Т. М. [Ефективність гумату калію при вирощуванні круп’яних культур за органічного землеробства] {Growing of cereals using potassium humate in organic farming} 87-91
 14. Вишневський В. С. [Вплив рівня удобрення та біостимулятора Флороне на формування продуктивності гірчиці] {Influence of level of fertilizer and Florone’s biodyneon formation of efficiency of mustard} 92-97
 15. Корнійчук М. С., Віннічук Т. С., Пармінська Л. М. [Захист польових культур від шкідників і хвороб за технологій органічного виробництва] {Protection of crops from pests and diseases in organic production technologies for crop production} 98-110
 16. Поліщук С. В., Ляска С. І. [Ураженість сої хворобами залежно від строків сівби] {The incidence of soybean diseases at different times of sowing} 111-115
 17. Кургак В. Г., Цимбал Я. С., Якименко Л. П. [Вирощування кормових культур у системі зеленого конвеєра за органічного виробництва] {Growing of forage cultures in the system of green conveyor at an organic production} 116-125
 18. Голик Л. М., Стариченко В.М., Кирильчук А.М., Заїка Є. В., Ковальчук С. О., Гірко О. В. [Вихідний матеріал пшениці озимої м’якої, створений на основі термічних мутантів] {The winter wheat initial material developed with the thermal mutant using} 126-135
 19. Шаповал А. В., Цюк Ю. В., Лутак І. А., Катеринчук І. М. [Вплив фракційного складу насіння пшениці озимої на його врожайні властивості] {Effect of fractional composition of winter wheat seeds to harvest its properties} 136-140
 20. Перевертун Л. І., Проданик А. М., Ткачик С. О. [Удосконалення методики оцінювання расоспецифічної стійкості проса до сажки] {Improvement of the methodology for assessing the race-specific resistance of millet to smut} 141-147
 21. Душко М. В., Лупеха І. М., Коваленко Г. В. [Формування оптимальної виробничої структури підприємства за органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Лісостепу] {Designing optimal production structure “organic” farms in the Forest-Steppe zone of sufficient moisture} 148-158