Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут
землеробства НААН” – К.: ВД “ЕКМО”, 2011. – Вип. 1!2. – 236 с.
У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів
відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення
високоефективних систем ведення землеробства і природокористування,
комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських
культур.
Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут
землеробства НААН” (випуск 1!2, 2011 р.) рекомендовано та затверджено
до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від
5 травня 2011 р., протокол № 3.

Зміст

 1. Красюк Л.М. [Вплив основного обробітку та гербіцидів на біологічну активність сірого лісового грунту] {An influence of basic cultivation and herbicides upon the biological activity of grey forest soil)} 3-9
 2. Манько Ю.П., Мустафа Кіраван{Контроль забур’яненості посівів пшениці озимої на основі прогнозу їх сходів] {Weed infestation control of winter wheat on the basis of its shoot prediction} 10-21
 3. Вірьовка В.М. [Eфективність використання осушуваних органогенних грунтів Лісостепу] {Draining organic soil use efficiency of the Forest!Steppe} 22-29
 4. Мислива Т.М.[Важкі метали в грунтах і фітоценозах приміської зони м. Житомира] {Heavy metals in the soils and phytocoenoses of the suburban zone of Zhytomyr} 30-42
 5. Тарасенко О.А. [Вплив технологій вирощування травостоїв на фосфорно!калійний режим грунту] {Effect of grass stand cultivation technologies on the phosphate!potassium soil regime} 43-49
 6. Єсипенко В.А., [Вплив мінеральних добрив на фотосинтетичну діяльність та врожайність картоплі сорту Фантазія] {Effect of mineral fertilizers on the potato photosynthetic activity and yield of the Phantasia variety} 50-55
 7. Рябчик О.П., Меша К.В. [Енергетична оцінка вирощування культур у ланці сівозміни Північного Лісостепу] {Energy evaluation of potato cultivation in a crop rotation link of the northern Forest!Steppe} 56-62
 8. Петришина А.А. [Продуктивність гороху залежно від способів обробітку грунту] {Pea productivity depending on tillage methods} 63-69
 9. Кирилюк В. П. [Продуктивність культур сівозміни залежно від систем основного обробітку ґрунту] {Crop rotation productivity depending on basic soil tillage systems} 70-77
 10. Журавель С.В., Матвійчук Б.В., Матвійчук Н.Г. [Особливості органічного землеробства на Поліссі] {Details of organic farming in the Polissya} 78-86
 11. Єгупова Т.В., Романюк П.В., Піскунова Л.Е. [Вплив елементів технології вирощування на продуктивність тритикале ярого у Правобережному Лісостепу] {Effect of cultivation technology elements on the spring triticale productivity in the right!bank Forest!Steppe} 87-95
 12. Майданюк В.В. [Урожайність та якість пшениці озимої у північному Лісостепу залежно від технології вирощування] {Winter wheat yield and quality in the northern Forest!Steppe depending on the cultivation technology} 96-103
 13. Танчик С.П., Центило Л.В. [Оптимізація строків сівби кукурудзи в Правобережному Лісостепу] {Maize sowing term optimization in the right!bank Forest!Steppe} 104-109
 14. Ямкова В.В. [Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами в Лісостепу] {Productivity of companion sowings of maize with legume crops in the Forest!Steppe} 110-114
 15. Вишнівський П.С. [Вплив передпосівного оброблення насіння рексоліном на формування елементів структури врожаю сортів ріпаку ярого] {Effect of presowing seed treatment with reksolin on spring rape variety yield formula element formation} 115-120
 16. Мирончук В.П., Лісовий О.Б., Кондратюк В.В.[Продуктивність льону!довгунцю залежно від доз добрив і строків їх внесення ] {Fibre flax productivity depending on fertilizer doses and their time of application} 121-127
 17. Рибак М.Ф., Янішевський Л.І., Маційчук В.М., Шалівський С.В. [Урожайність насіння льону олійного за різних строків сівби та систем обробітку грунту] {Oil flax seed yield at different sowing terms and soil tillage systems} 128-133
 18. Боговін А. В., Пташнік М. М. [Фітогенетичні зміни автотрофного блоку трав’янистих екосистем за природно!антропогенного їх відновлення ] {Phytogenetic changes of autotrophic block of grass ecosystems at their natural!anthropogenic reestablishment} 134-139
 19. Кулик Р.М. [Удосконалення пасовищного конвеєра з використанням злакових лучних травостоїв] {Pasture conveyor improvement with the use of cereal meadow stands} 140-152
 20. Кургак В.Г., Сукайло М.В. [Добір видів і сортів багаторічних трав для створення бобово!злакових травостоїв] {Perennial grass species and variety selection for the establishment of grass!legume stands } 153-158
 21. Покотило І. А. [Посівні якості сортів коріандру залежно від ширини міжрядь та норм висіву в Центральному Лісостепу] {Sowing qualities of coriander varieties depending on planting distance and seeding rates in the Central Forest!Steppe} 159-165
 22. Кубрак С.М. [Гібрид дині Блискавка для вирощування в плівкових теплицях] {Blyskavka melon hybrid for the cultivation in filmy greenhouses} 166-170
 23. Журавльов О.В.[Продуктивність цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в Південному Степу] {Turnip onion productivity at drop irrigation in the southern Steppe} 171-177
 24. Шевчук Л.М., Войток Т.І., Дорош О.В. [Вплив умов вирощування та сорту на вміст титрованих кислот у плодах чорної смородини (Ribes nigrum L.)] {Effect of cultivation conditions and variety on the titrated acid content in black currant fruits (Ribes nigrum L.)} 178-185
 25. Ковальчук С.О., Волощук С.І. [Стійкість пшенично – егілопсних гібридів до основних хвороб] {Wheat!aegilops hybrid resistance to main diseases} 186-195
 26. Перевертун Л.І., Проданик А.М., Синицина О.В., МельникЛ.А., Ярешко В.І. [Успадкування ознаки вмісту білка в зерні проса] {Inheritance of the trait “protein content in millet grain”} 196-201
 27. Тимошенко О.О. [Оцінка гібридів сої F1 за продуктивністю] {Soybean hybrid F1 evaluation on the productivity} 202-207
 28. Бобер А.Ф., Повидало М.В. [Трансгресія ознак насіннєвої і кормової продуктивності у міжвидових гібридів люцерни] {Transgression of traits of seed and feed productivity in lucerne genetic hybrids } 207-214
 29. Онупрієнко Л.Г., Лайко І.М. [Вплив будови суцвіть сортів однодомних конопель на насінну продуктивність] {Effect of inflorescence construction of monoecious hemps on the seed productivity} 215-220
  НАШІ ЮВІЛЯРИ