12Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” – К.: ВД “ЕКМО”, 2010. – Вип. 1-2. – 178 с.
У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур.

[Зміст] 

 1. Слюсар І. Т., Гера О. М. [Продуктивність багаторічних травосумішей у сівозмінах на торфових грунтах Полісся] {Perennial grass mixture productivity in crop rotations on peat soils of the Polissya} 3-9
 2. Задубинна Є. В. [Вплив добрив та основного обробітку осушуваних торфових грунтів лісостепу на врожайність сої] {Effect of fertilizers and basic tillage of draining peat soils of the Forest-Steppe on the soybean yield} 10-14
 3. Слюсар І. Т., Зосимчук О. А. [Вплив удобрення на урожайність малопоширених кормових культур та рівень накопичення ними 137Сs на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся] {Effect of fertilizing on the productivity of not enough widespread feed crops and level of the 137 Cs accumulation by them on draining peat soils of the Western Polissya} 15-21
 4. Кирилюк В. П. [Забур’яненість посівів ячменю ярого залежно від систем основного обробітку ґрунту] {Weed infestation of spring barley crops depending on basic soil tillage systems} 22-30
 5. Слюсар І. Т., Зосимчук М. Д. [Продуктивність багаторічних трав на радіоактивно забруднених торфових ґрунтах Західного Полісся] {Perennial grass productivity on radiocontaminated peat soils of the Western Polissya} 31-38
 6. Танчик С. П., Ямковий В. Ю. [Гумусний стан чорнозему типового залежно від обробітку ґрунту] {The humus state of typical chernozem depending on soil tillage} 39-44
 7. Кочик Г. М. [Основний обробіток ґрунту в зерно”просапній сівозміні Полісся] {Basic soil tillage in grain-row-crop rotation of the Polissya} 45-51
 8. Ґудзь В. П., Міщенко Ю. Г. [Ефективність біологічних методів боротьби з бур’янами] {Biological weed control method efficiency} 52-60
 9. Малиновська І. М., Зінов’єва Н. А. [Вплив забруднення сірого лісового ґрунту нафтопродуктами на його фітотоксичні властивості і стан мікробіоценозу] {Effect of oil product pollution of grey forest soil on its phytotoxic properties and microbiocoenosis state} 61-69
 10. Буслаєва Н. Г. [Ефективність форм фосфорних добрив для підвищення продуктивності агроценозу на сірому лісовому грунті] {Phosphorous fertilizer form efficiency for the increase in agrocoenosis productivity on grey forest soil} 70-74
 11. Коваленко Т. М. [Вплив удобрення конюшини лучної на функціонування симбіотичної системи Rhizobium-Trifolium] {Effect of the red clover fertilizing on functioning the symbiotic system of Rhizobium trifolium} 75-79
 12. Головіна О. Л. [Використання земельних ресурсів в умовах реформування аграрного сектору] {Land resource use in the conditions of agrarian sector reforming} 80-84
 13. Сіроштан А. А., Кавунець В. П., Шаповал А. В. [Вплив строків сівби насіння озимої пшениці на тривалість післязбирального дозрівання] {Influence of sowing terms of winter wheat seeds upon the length of afterharvesting ripening} 85-90
 14. Блажевич Л. Ю., Кравченко Л. О. [Фотосинтетична діяльність посівів тритикале ярого залежно від систем удобрення та захисту] {Photosynthetic activity of spring triticale crops depending on the fertilizing and protection systems} 91-95
 15. Кушніренко М. І. [Вплив мінеральних добрив на якість тритикале ярого в Правобережному Лісостепу] {Effect of mineral fertilizers on the spring triticale quality in the right-bank Forest-Steppe} 96-100
 16. Грищенко Р. Є., Шляхтурова С. П. [Формування асиміляційного апарату і продуктивність посівів гречки залежно від системи удобрення] {Assimilating apparatus formation and productivity of buckwheat crops depending on the fertilizing system} 101-107
 17. Любчич О. Г. [Вплив азотного живлення на інтенсивність фотосинтезу та урожайність проса] {Effect of the nitrogen nutrition on the photosynthesis intensity and millet yield} 108-113
 18. Мирончук В. П. [Продуктивність льону-довгунцю залежно від норм висівання насіння] {Fibre flax productivity depending on seed rates} 114-117
 19. Дрозд О. М. [Продуктивність нових сортів льону-довгунцю у конкурсному сортовипробовуванні] {New fibre flax variety productivity in competitive strain test} 118-121
 20. Вишнівський П. С., Губенко Л. В., Ремез Г. Г., Лепеха В. Г. [Вплив удобрення на формування продуктивності гірчиці білої] {Effect of the fertilizing on the white mustard productivity formation} 122-125
 21. Ковальов В. Б., Семеній О. Г., Дмитренко Т. Ф. [Вплив удобрення на структуру врожаю різних видів льону та вихід олії] {Effect of the fertilizing on the yield formula of different fibre flax species and oil yield} 126-133
 22. Москалець В. І., Москалець В. В., Москалець Т. З. [Створення вихідного матеріалу для селекції озимого тритикале] {The parent material development for winter triticale breeding} 134-141
 23. Чернуський В. В. [Роль інбрідингу в селекції пелюшки різних напрямів використання] {The role of inbreeding in field pea breeding of different use directions} 142-148
 24. Сердюк М. А., Тесновець П. І., Сердюк О. М. [Результати селекції костриці лучної та стоколосу безостого] {The results of meadow fescue and smooth bromegrass breeding} 149-165
 25. Бобер А. Ф., Останець Т. А. [Насінна продуктивність екзотичних форм видів костриць при само- і перехресному запиленні] {Seed productivity of exotic forms of fescue species at self- and cross- pollination} 166-171