Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (випуск 1-2). К.: ЕКМО, 2006. 192с.

У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва,
мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва.

[Зміст]

 1. Давиденко Г. А. [Ефективність протиерозійних заходів постійної дії та безполицевого обробітку грунту в умовах Сумської області] {Efficiency of antierosion measures of permanent action and nonmoldboard soil cultivation in the conditions of the Sumy region} 3-10
 2. Іванюк В. Я., Качмар О. Й. [Ефективність способів обробітку грунту та добрив в умовах західного Лісостепу] {Tillage method and fertilizer efficiency in the conditions of western Forest-Steppe} 10-15
 3. Бордун Р. М. [Грунтозахисна роль рослинних рештків залежно від способів обробітку грунту і системи удобрення} {Soil-protecting role of plant residues depending on tillage methods and the fertilizer system} 15-18
 4. Дзюбайло А. Г., Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М. [Врожайність озимої пшениці за різних систем удобрення на ясно-сірому лісовому ґрунті] {Winter wheat yield at the different fertilizer systems on light-gray forest soil} 18-22
 5. Ворона Л. І., Кочик Г. М., Сторожук В. В. [Забур’яненість посівів ярого ячменю залежно від технології вирощування] {Spring barley weed infestation depending on the growing technology} 23-26
 6. Ворона Л. І., Кочик Г. М., Нетреба Ю. А., Сторожук В. В., Піндак А. О. [Винос основних елементів живлення бур’янами в агрофітоценозах Полісся] {The main nutrient weed removal in agrophytocoenoses of the Polissia} 26-33
 7. Голодна А. В., Корсун С. Г. [Екологічна роль люпину білого в агробіотопі] {Ecological role of white lupin in agrobiotope} 33-39
 8. Тітенко А. О. [Вплив способів обробітку грунту на врожайність гірчиці білої у післяжнивному посіві] {Effect of the tillage methods on the white mustard yield in afterharvest sowing} 39-44
 9. Рибак М. Ф., Шваб С. Б., Дрожак Т. М., Кропивницький Р. Б. [Вплив мінеральних добрив на вміст важких металів у насінні льону олійного] {Effect of mineral fertilizers on the heavy metal content in oil flax seeds} 44-47
 10. Бойко П. І., Коваленко Н. П., Панасюк М. Г. [Ефективність вирощування озимої пшениці у сівозмінах за різних рівнів біологізації] {Winter wheat growing efficiency in crop rotations at different levels of biologization} 48-52
 11. Молдован В. Г., Галиш Ф. С. [Дія післясходових гербіцидів на забур’яненість агроценозів кукурудзи та її змішаних посівів] {The action of postemergence herbicides on maize and its mixed sowing agrocoenosis weed infestation} 52-59
 12. Чекрізов І. О., Гангур В. В., Браженко І. П. [Полтавський варіант “системи землеробства Овсінського”] {The Poltava treatment of “the Ovsinskyi s system of farming”} 59-67
 13. МанькоЮ. П., Хоменко Л. П. [Зміни бур’янистої синузії агрофітоценозів зерно-просапної сівозміни] {Changes of weed synusia of grain-row-crop rotation agrophytocoenoses} 68-75
 14. Блажевич Л. Ю., Романюк П. В. [Урожайність і якість зерна ярого тритикале в північному Лісостепу] {The spring triticale grain yield and quality in the northern Forest-Steppe} 76-81
 15. Камінська В. В., Дудка О. Ф., Телепенько О. В. [Вплив умов вирощування на формування продуктивності сортів ячменю ярого] {Effect of the growing conditions on the spring barley variety productivity formation} 81-85
 16. Гордецька С. П., Камінська В. В.,Дудка О. Ф. [Урожайність вівса у сівозміні залежно від добрив та погодних умов] {Oat yield in a crop rotation depending on fertilizers and weather conditions} 85-95
 17. Москалець В. В., Москалець В. І. [Формування продуктивності тритикале із цінними еколого-адаптивними властивостями] {Triticale productivity formation with the valuable ecological and adaptive properties} 95-99
 18. Поліщук В. Г. [Вплив інокулювання насіння на азотфіксувальну здатність гороху та квасолі] {Influence of seed inoculation on the nitroge-fixing ability of pea and haricot bean} 99-105
 19. Камінський В. Ф. [Ефективність технології вирощування гороху в північному Лісостепу] {Pea growing technology efficiency in the northern Forest-Steppe} 106-114
 20. Мирончук В. П., Дрозд О. М. [Котонізаційна здатність волокна сортів льону-довгунця] {Cottonizing ability of fiber flax variety fibre} 115-118
 21. Шалівський С. В. [Cпособи котонізації льоноволокна] {The flax fibre cottonizing methods} 118-123
 22. Рибак М. Ф., Маційчук В. М., Крушинський О. П. [Вплив норм висіву та добрив на врожайність насіння та ураженість хворобами льону-довгунця в зоні Полісся] {Effect of seed rates and the fertilizer system on the fiber flax seed yield and affection by diseases in the central Polissia zone} 123-127
 23. Кургак В. Г., Малинка Л. В., Лук’янець О. П., Тітова В. М. [Продуктивність травостою залежно від строків підсівання конюшини лучної] {Grass stand productivity depending on the time of compelementary seeding of red clover} 127-131
 24. Огієнко Н. І. [Біохімічний склад багаторічних травостоїв залежно від співвідношення злакових і бобових компонентів] {The biochemical composition of perennial grass stands depending on cereal and legume component ratio} 131-134
 25. Гордієнко Т. І., Левковська Г. В., Єрмолаєва Т. М. [Енергетична оцінка вирощування травосумішок багаторічних трав залежно від добрив та способів поліпшення лук] {Energy assessment of perennial glass mixtures depending on fertilizers and meadow improvement methods} 134-138
 26. Бикін А. В., Гончар С. Г. [Інтенсифікація технології вирощування моркви столової] {Table carrot growing technology intensification} 138-143
 27. Бикін А. В., Семенко Л. О. [Вплив добрив на врожайність та якість капусти білоголової ранньої] {Effect of fertilizers on white early cabbage yield and quality} 143-147
 28. Бикіна Н. М. [Вплив позакореневих підживлень на продуктивність цибулі ріпчастої] {Effect of foliar dressing on the onion productivity} 147-155
 29. Уліч Л. І. [Ефективне використання генетичного потенціалу сортів озимої пшениці] {Efficient use of the genetic potential of the winter wheat varieties} 156-161
 30. Танасевич В. І. [Вплив бінарних сумішей протруйників і біостимуляторів на врожайні властивості насіння пшениці озимої] {Effect of binary mixtures of dressers and biostimulatore on the yielding properties of winter wheat seeds} 161-165
 31. Климчук М. М. [Вплив генотипу ріпаку озимого на створення вихідного селекційного матеріалу методом культури ізольованих мікроспор] {Effect of winter rape genotype on the development of initial breeding material by the isdated microspore culture method} 165-168
 32. Бродецька К. П. [Формування урожайності морфотипів люпину білого за ознакою гілкування] {White lupin morphotype yield formation on the branching trait} 169-174
 33. Томасон Я. Р. [Стійкість дині проти баштанної попелиці] {Musk-melon resistance to melon aphid} 174-177
 34. Монке Г. Ю. [Методичні рекомендації з проведення патентних досліджень] {Methodical recommendations on the conducting of patent research} 178-185