Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2007. – Спецвипуск. – 150 с.

У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва,
мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва.

[Зміст] 

 1. Сайко В. Ф. [Наслідки земельної реформи й упередження помилок у землекористуванні України при її проведенні після зняття мораторію на купівлю-продаж землі] {The results of the land reform and prevention of mistakes at it’s development in Ukraine after annulment of land trade moratory } 3-9
 2. Малієнко А. М. [Сучасна аграрна реформа та її соціально-економічні наслідки] {Contemporary agrarian reform and it’s social and economic results } 9-18
 3. Греков В. О., Дзюба О. Г., Дацько Л. В., Кадієвський І. І., Тухлінович Н. Д. [Шляхи оптимізації використання земель в Україні після зняття мораторію на їхню купівлю-продаж] {The ways of land use optimisation in Ukraine after annulment of land trade moratory} 18-27
 4. Осипчук С. О., Шевченко І. П. [Проблеми і перспективи ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні] {The problems and perspectives of development in trade of agricultural lands market in Ukraine} 27-38
 5. Піддубний О. Ю. [Проблеми правової охорони прибережних захисних смуг в умовах поширення права приватної власності на землю] { The problems of law defence of protective riversides in terms of broading of lands private ownership laws} 38-41
 6. Кузьменко О. Б. [Розвиток аграрного землекористування на території Північного Причорномор’я] {The development of agrarian land use on the Northern Black sea side territory} 42-51
 7. Коваленко А. М., Малярчук М. П. [Особливості землеробства у Південному Степу в умовах земельної реформи] {The peculiarities of agriculture in the Southern Steppe in conditions of land reforming} 51-56
 8. Ліщитович Л. І. [Можливості застосування гіс-технологій для контролю та упередження помилок у визначенні меж землекористування] {The prospects of GIS technologies application for control and prevention of mistakes at determination ofland use boundaries} 56-58
 9. Канаш О. П. [Проблеми використання деградованих земель] {The problems in degradated lands exploatation} 58-60
 10. Кіщак І. Т., Саваріна І. П. [Особливості землекористування суб’єктами господарювання у Миколаївській області] {The peculiarities of land using by managing subjects in Mykolaiv region} 60-64
 11. Квасніцька Л. С. [Продуктивність сівозмін у землеробстві Хмельницької області] {Crop rotations productivity in farming of Khmelnytskyi region} 64-67
 12. Бабміндра Д., Єлефтеріаді Т. [Значення землеустрою та оцінки земель у вирішенні проблеми раціонального їх використання та охорони] {The importance of land management and land evaluation in solving the problem of rational land using and protection} 67-71
 13. Бенцаровський Д. М., Лапа М. А., Тосіч В. Л., Медвідь Ю. Г., Панасенко В. М. [Особливості агрохімічної паспортзації земель сільськогосподарського призначення] {Peculiarities of agrochemical mapping certification of lands of agricultural purpose} 71-74
 14. Пензеник Ю. Ю., Фандалюк А. В., Сотмарі М. П., Пензеник І. О., Матієга В. Й., Степашук І. С. [Проблеми відтворення родючості грунтів Закарпаття] {The problems of renewal of soil fertility in Zakarpatska region lands} 75-79
 15. Долженчук В. І., Яценко О. В., Радовенчик Н. П., Крупко Г. Д. [Агрохімічна паспортизація земель рівненщини в умовах земельної реформи] {Agrochemical mapping certification of lands in Rivne region in conditions of land reforming} 79-82
 16. Карплюк І. Р. [Чому не спрацьовує Закон України «Про землеустрій»?] {Why the Law of Ukraine “About land management” does not function} 82-91
 17. Загній Д. М. [Продаж сільськогосподарських земель. Чи готові ми до зняття мораторію?] {Agricultural lans trade. Are we ready for annulment of land trade moratory} 91-95
 18. Лащук О. М. [Роль і місце громадських організацій у проведенні земельної реформи в Україні] {THe role and location of social communities organizations in developing of land reform in Ukraine} 96-100
 19. Єрмолаєв М. М., Калінчик М. Б. [Основні фактори формування структури посівних площ у сучасних умовах] {The main factors of crops areas structures formation in current conditions} 100-105
 20. Гопцій О. Б., Томах В. Ю. [Особливості просторово-територіальної організації фермерських господарств Харківської області] {The peculiarities in spacial and territorial organization of farms enterprises in Kharkiv region} 106-112
 21. Садовий Б. М., Дзяб’як Г. М., Дзяб’як Л. М. [Баланс поживних елементів в орних грунтах Львівської області] {The nutrients balance in tilled soils of Lviv region} 112-117
 22. Слюсар І. Т. [Родючість осушуваних грунтів при застосуванні систем точного землеробства] {fertility of draned soils at precise agriculture systems application} 117-123
 23. Мельник А. І., Матухно Ю. Д., Проценко О. І., Бурдело М. С. [Елементи вапнування кислих грунтів Лівобережного Полісся і Лісостепу] {The elements of liming of acid soils at the Left-Bank Polissia and Forest- Steppe} 123-133
 24. Горлачук В. В., Беглиця В. П. [Інноваційна парадигма зняття мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель] {Innovative paradigm in annulment of land trade moratory} 133-138
 25. Янчук В. П. [Проблеми розвитку та функціонування ринку землі] {The problems of development and funtioning of land market} 138-141
 26. Тимофеев М. М. [Энергетическая перспектива развития устойчивих агроэкосистем] {Energetic perspective of development of sustainable agroecosystems} 141-146