Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (спецвипуск). К.: ЕКМО, 2006. 252 с.
У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва і селекції з проблеми “Розширеного використання у землеробстві біологічного азоту як складової частини концепції продовольчої та енергетичної незалежності України на етапі євроінтеграції” (Всеукраїнська наукова конференція, 68 червня).

Зміст

 1. Проблеми і шляхи вирішення нагромадження і використання біологічного азоту в сучасному землеробстві України (Бюро Президії УААН) [Problems and ways of solution of biological nitrogen accumulation and using in modern agriculture of Ukraine (Bureau of the UAAS Prezidium)] 3-7
 2. Сайко В. Ф.{Проблеми і шляхи нагромадження та використання біологічного азоту в сучасному землеробстві України} [Problems and ways of biological nitrogen accumulation and use in modern agriculture of Ukraine] 8-13
 3. Дегодюк Е. Г., Дегодюк С. Е.{Біологічний азот у землеробстві України} [Biological nitrogen in agriculture of Ukraine] 13-22
 4. Бенцаровський Д. М., Дацько Л. В., Кирієнко М. В. {Баланс азоту в землеробстві України} [Nitrogen balance in agriculture of Ukraine] 22-25
 5. Волкогон В. В. {Мікробні препарати в землеробстві} [Microbial preparations in agriculture] 26-32
 6. Городній М. М., Макаренко В .М., Макаренко М. В., Самохвал Є. Г., Грищенко О. В. {Роль азотних добрив у технології вирощування озимої пшениці}[The role of nitrogenous fertilizers in the winter wheat growing technology] 33-45
 7. Кургак В. Г. {Шляхи підвищення ефективності використання симбіотичного азоту в луківництві} [The ways of raising the symbiotic nitrogen use efficiency in grassland science] 46-52
 8. Голуб Г. А. {Механізація виробництва компостів на основі соломи} [The mechanization of the compost production on the basis of straw] 53-61
 9. Шиліна Л. І., Гринчук П. Д., Бородань В. О., Літвінов Д. В., Єрмолаєв М. М., Савчук О. І., Розгон Т. В., Меша К. В., Хохлов В. В., Квасніцька Л. С. {Ефективність елементів біологічної системи землеробства} [Biological farming system component efficiency] 61-74
 10. Гульванський І. М. {Ефективність застосування органічних добрив і біостимуляторів росту рослин} [The effectiveness of the organic fertilizer and plant growth biostimulator use] 74-79
 11. Цандур М. О. {Ефективність чорного і сидерального парів та способів обробітку південного малогумусного чорнозему} [Black and green manured fallow and southern low in humus chernozem tillage method efficiency] 79-86
 12. Мерленко І. М., Зінчук М. І. {Динаміка вмісту азоту в органічній сировині за різного температурного режиму при її ферментації} [The dynamics of nitrogen content in organic raw material at the different temperature conditions when its fermenting] 87-89
 13. Каленська С .М., Цюк Ю. В. {Вплив агробактерину на продуктивність озимого жита} [Effect of agrobacterin on the winter rye productivity] 90-97
 14. Гімбаржевський В. Р., Натальчук А. М. {Спосіб підвищення продуктивності осушуваних лучних грунтів} [The method of raising the productivity of draining meadow soils] 98-103
 15. Надкернична О. В., Горбань В. П.,  Крутило Д. В., Ковалевська Т. М. {Селекція активних штамів бульбочкових бактерій люпину та сої} [Active lupin and soybean nodule bacteria strain breeding] 103-112
 16. Склянчук В. М., Науменко М. Д. {Вплив елементів біологізації землеробства на врожайність сільськогосподарських культур у західному Поліссі} [Effect of agriculture biologization components on the crop yield in the western Polissia] 112-118
 17. Котвицький Б. Б. {Накопичення біологічного азоту конюшиною червоною в умовах західного Полісся} [The biological nitrogen accumulation by red clover in the conditions of the western Polissia] 119-125
 18. Ступенко О. В., Ткаченко О. І., Гірник В. В. {Оптимізація азотного живлення тритикале озимого} [The optimization of nitrogenous nutrition of winter triticale] 125-129
 19. Білітюк А. П. {Біологізація технології вирощування тритикале озимого в Поліссі} [Biologization of winter triticale growing technology in the Polissia] 129-133
 20. Малиновська І. М., Романчук О. П. {Вплив фундазолу на формування елементів симбіотичного апарату сої} [Effect of fundasol on the soybean symbiotic apparatus component formation] 134-141
 21. Камінський В. Ф. {Ефективність технології вирощування сої в північному Лісостепу} [The soybean growing technology efficiency in the northern Forest-Steppe] 141-150
 22. Ткачук В. П. {Ефективність прийомів біологізації за вирощування картоплі в умовах Полісся} [Biologization practice efficiency while growing potatoes in the conditions of the Polissia] 151-153
 23. Пида С. В., Солодюк Н. В., Левченко Т. М. {Роль біологічного азоту в підвищенні насінєвої продуктивності люпину} [The role of biological nitrogen in the raising of lupin seed productivity] 153-161
 24. Копилов Є. П. {Бактерії роду Azospirillium як біоагенти препаратів для підвищення урожайності ярих колосових культур} [Bacteria of Azospirillium genus as bioagents of preparations of the increase in the spring cereal crop productivity] 161-168
 25. Вишневська О. В., Чернуський В. В., Белаш В. А. {Виявлення кореляційних зв’язків між елементами врожайності серадели посівної} [The detection of correlations between serradella yield components] 168-170
 26. Гриник І. В., Бакун Ю. О., Бакун О. І., Єгоров О. В. {Вирощування багаторічних бобових трав в умовах Полісся} [Perennial legume grass growing in the conditions of the Polissia] 171-176
 27. Дідківський С. Ю., Вишневська О. В., Маркіна О. В., Тугуєва І. В., Вейко Л. І., Кургак В. Г. {Удосконалення пасовищного конвеєра в Поліссі} [The pasture conveyor improvement in the Pollissia] 176-181
 28. Воробей В. С. {Взаємодія Rhizobium galegae з козлятником лікарським} [The interaction of Rhizobium galegae with goat’s-rue (Galega officinalis L.)] 181-187
 29. Курнаєв О. М., Нікітенко Л. Г. {Технологічні заходи збереження білка при заготівлі сіна} [Technological measures for the protein preservation while conserving hay] 187-191
 30. Василенко М. Г., Бондар Г. М., Бондар К. П. {Вплив нових видів добрив і стимуляторів росту на урожайність і якість продукції} [Effect of the new kinds of fertilizers and growth stimulators on the produce yield and quality] 192-197
 31. Коноваленко Л. І., Ольховський Р. В., Бородай Ю. К., Бондарева О. Б., Бондарева Н. В. {Еколого-економічні засади використання біологічного азоту в рослинництві південно-східного промислового регіону} [Ecological and economic grounds of the biological nitrogen use in the plant growing of the south-east industrial region] 197-200
 32. Чупира М. К. {Горох польовий як складова біологічного землеробства} [Field pea as a component of biological agriculture] 201-206
 33. Яригіна Н. Я., Пасічник Н. А., Грищенко О. В. {Вплив біологічної фіксації на азотний режим лучно-чорноземного ґрунту} [Effect of biological fixation on nitrogenous regime of meadow-chernozemic soil] 207-211
 34. Архипенко Ф. М., Артюшенко О. О. {Вплив мікробіологічного препарату “клепс” на продуктивність однорічних кормових культур} [Influence of microbiological preparation “kleps” on the annual fodder crop productivity] 211-215
 35. Городній М. М., Мазуркевич Л. І., Кудрявицька А. М., Богданець В. А., Павлюк С. Д. {Вплив мінеральних добрив на продуктивність ярих колосових культур} [Effect of mineral fertilizers on the spring cereal crop productivity] 215-220
 36. Борисюк Б. В., Ворона Л. І., Іщук О. В. {Вплив агротехнологічних заходів на розвиток азотобактера на дерново-підзолистому грунті} [Influence of agrotechnological measures on the azotobacter development on soddy podzolic soil] 220-223
 37. Молдован Ж. А. {Ефективність включення бобового компонента в різнодостигаючих травосумішках} [Legume component efficiency in grass mixtures of different ripening] 224-228
 38. Архипенко Ф. М., Кухарчук П. І. {Продуктивність багаторічних трав за різних систем удобрення} [The perennial grass productivity at the different fertilizer systems] 229-234
 39. Шерстобоєва О. В., Коваленко Т. М. {Вирощування конюшини за використання мікробних препаратів} [Clover growing when using microbial preparations] 235-237
 40. Алмашова В. С. {Вплив бактеріальних добрив та мікроелементів на врожайність гороху овочевого} [Effect of bacterial fertilizers and microelements on the vegetable pea yield] 238-241