Зміст

 1. Kaminsky V. F., Boyko P. I. [Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 1)] {Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 1)} 3-9
 2. Корсун С. Г., Буслаєва Н. Г., Камінська В. В., Клименко І. І. [Особливості формування врожаю культур ланки зернопросапної сівоз-міни залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу] {Features of forming of cultures yields of link of crop rotation depending on fertilizing in the conditions of Right-bank Lesosteppe} 10-16
 3. Гера О. М. [Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від рівня удобрення] {Productivity of agricultural crops depending on the fertilization level} 17-24
 4. Романюк П. В., Єгупова Т. В. [Кормова цінність зерна тритикале залежно від удобрення та захисту посівів] {} Feed quality of triticale grain depending on fertilization and plant protection systems25-32
 5. Власюк О. С., Жук В. А. [Вплив щільності посівів на ураження хворобами та продуктивність сортів ячменю ярого] {Effect of crops density on deceases defeat and spring barley varieties productivity} 33-40
 6. Асанішвілі Н. М. [Реакція гібридів кукурудзи різних екотипів на технологічні заходи вирощування у північній частині Лісостепу] {Reaction of maize hybrids of different ecotypes on technological measures of cultivation in the northern part of Forest-steppes} 41-48
 7. Патика М. В., Груша В. В., Гордієнко Т. І. [Моніторинг ростових процесів рослин в агрофітоценозах експрес-методом індукції флуоресценції хлорофілу] {The monitoring of growth processes at agrophytocenoses with the rapid chlorophyll fluorescence induction method} 49-55
 8. Дворецька С. П., Рябокінь Т. М., Єфіменко Г. М., Тилиця Т. В. [Особливості формування елементів продуктивності рослин гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування культури] {The peculiarities of formation of pea plants’ elements productivity depending on the level of crop growing technique intensification} 56-66
 9. Шляхтурова С. П. [Вплив способів сівби та мінеральних добрив на якість зерна гречки] {The impact of sowing methods and fertilization on buckwheat grain quality} 67-71
 10. Любчич О. Г., Грищенко Р. Є., Корсун С. Г. [Мінеральне живлення проса в технології вирощування] {Mineral nutrition of millet in it’s growing technique} 72-78
 11. Камінський В. Ф., Глієва О. В. [Площа листкового апарату та фотосинтетична продуктивність посівів проса за різних рівнів мінерального живлення] {Leaves’ area and productivity of millet crops on various levels of mineral nutrition} 79-84
 12. Павленко Г. В. [Вплив елементів технології вирощування на формування фотосинтетичного апарату та врожайність сої в умовах північної частини Лісостепу] {Influence of elements of technology of cultivation on the formation of the photosynthetic apparatus and yields of soybean under conditions of the northern part of Forest-steppe} 85-93
 13. Мосьондз Н. П. [Вплив технологічних заходів на вміст сирого протеїну і жиру у насінні сої в умовах північної частини Лісостепу] {The impact of technological measures on the protein and fat content in soybean seeds in the northern part of Forest-steppe} 94-99
 14. Голодна А. В., Яблонська В. В. [Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від варіанта технології вирощування в зоні західного Полісся] {Narrow-leaf lupine productivity formation depenling on plant groving technjue at the Western Polyssya} 100-107
 15. Поліщук С. В. [Особливості прояву бактеріальних хвороб на посівах сої] {Peculiarity of bacterial diseases manifestation on soybean crops} 108-115
 16. Патика М. В., Москалевська Ю. П., Танчик С. П. [Продуктивність буряків цукрових за різних технологій вирощування] {The productivity of sugar beet at various crop growing techniques} 116-123
 17. Привалов Ф. И., Шлапунов В. Н., Долгова Е. Л. [Продуктивность капустных культур в зависимости от доз азотных удобрений в условиях Беларуси] {The productivity of cabbage crops depending on nitrogen mineral fertilizer’s dose in Belarus} 124-133
 18. Слюсар С. М., Оксимець О. Л. [Біологічна активність темно-сірого опідзоленого ґрунту за вирощування сорго суданського] {Biological activity of dark grey podzolic soil at Sorghum Sudanese cultivation} 134-141
 19. Сукайло М. В., Волошин В. М. [Продуктивність бобово-злакових травостоїв на сірих лісових грунтах Лісостепу] {Productivity legume-cereal stands on grey forest soils of Forest-Steppe} 142-148
 20. Штакал М. І., Штакал В. М. [Лучне кормовиробництво на осушених органогенних ґрунтах Лісостепу] {Grasslands’ production on drained organogenic soils of Forest-Steppe} 149-156
 21. Панасюк С. С. [Роль низових трав у формуванні різностиглих злакових травостоїв] {The role of basilar herbs in the formation of pasture grass} 157-163
 22. Яцишен О. Л., Тараненко Л. К. [Еволюційні мутації в селекції гречки на адаптивність] {The evolution mutations at buckwheat selection for adaptivity} 164-173
 23. Голик Л. М. [Оцінювання сортів і ліній пшениці ярої за господарськими та біологічними ознаками] {The estimation of sorts and lines of spring wheat on farming and biological signs} 174-180
 24. Стариченко В. М. [Характеристика колекційних зразків сої за стійкістю до розтріскування бобів] {Characteristic of soya collection samples on resistance to beans cracking } 181-187
 25. Левченко Т. М., Байдюк Т. О., Вересенко О. М. [Оцінювання колекційних зразків люпину білого за основними господарсько-цінними ознаками] {Evaluation of collection samples of white lupine on the main economically valuable signs} 188-196
 26. Вишнівський П. С., Слісарчук М. В. [Посівні якості і врожайні властивості насіння ріпаку озимого залежно від фракційного складу посівного матеріалу] {Crop sowing quality of winter rape seeds depending on fractional composition of seed material} 197-204
 27. Горенський В. М. [Селекційно-генетична оцінка елементів кормової та насіннєвої продуктивності люцерни в умовах підвищеної кислотності ґрунту] {Selection and genetic evaluation of  fodder and seed productivity traits of alfalfa under condition of high soil acidity} 205-212
 28. Ткачик С. О. [Підбір сортів агрусу (Grossularia reclinata l.) для створення еталонної колекції] {Choice of gooseberry (Grossularia reclinata l.) varieties for creation of etalon collections} 213-218