11111Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2008. – Вип. 2. – 132 с.

У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва.

[Зміст]

 1. Кочик Г. М., Ворона Л. І. [Фітоценотичний контроль бур’янів у агроценозах зони Полісся] {Phytocoenotic weed control in agrocoenoses of the Polissia zone} 3-10
 2. Архипенко Ф. М. [Вплив технологій вирощування люцерни на продуктивність пшениці ярої] {Effect of lucerne growing technologies on the spring wheat productivity} 11-16
 3. Ліщук А. М. [Екотоксикологічна оцінка застосування гербіциду трефлан на посівах валеріани лікарської] {Ecotoxicological evaluation of the treflan herbicide application on medicinal valerian crops} 16-21
 4. Гордієнко Т. І., Левковська Г. В., Соляник О. П. [Вплив способів поліпшення лукопасовищних угідь на поживний режим осушуваних грунтів Лісостепу] {Effect of grassland improvement methods on nutritive regime of the draining soils of the Forest-Steppe} 21-26
 5. Літвінов Д. В. [Продуктивність короткоротаційних сівозмін на чорноземі Лісостепу] {Productivity of short term rotations on chernozem of the Forest-Steppe} 26-30
 6. Ткачов О. І. [Продуктивність багаторічних травосумішей залежно від способів використання осушуваних торфовищ] {Perennial grass mixture productivity depending on the ways of draining peat bed use} 30-34
 7. Бабенко А. І. [Вплив систем землеробства на урожайність та якість зерна пшениці озимої в Лісостепу] {Influence of the systems of agriculture on productivity and quality of corn of wheat of winter of the Forest-steppe} 34-39
 8. Дмитренко О. В. [Ефективність елементів технологій вирощування пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу] {Winter wheat growing technology component efficiency in the conditions of the northern Forest-Steppe} 40-46
 9. Попов С. І., Авраменко С. В. [Урожайність тритикале ярого та ячменю ярого залежно від технологій вирощування після кукурудзи на силос] {Spring triticale and spring barley yield depending on the growing technologies after maize for silage} 46-51
 10. Камінський В. Ф., Вишнівський П. С. [Вплив факторів інтенсифікації на ріст, розвиток та продуктивність сої] {Influence of intensification factors upon the soybean growth, development and productivity} 51-55
 11. Грищенко Р. Є. [Врожайність гречки в Лісостепу] {Buckwheat yield in the Forest-Steppe} 55-60
 12. Драган М. І., Любчич О. Г. [Урожайність проса залежно від умов азотного живлення] {Millet yield depending on the conditions of nitrogenous nutrition} 61-67
 13. Голодна А. В. [Вплив елементів технології вирощування люпину вузьколистого на урожайність] {Effect of the blue lupin growing technology components on the cropping capacity} 67-75
 14. Кургак В. Г., Товстошкур В. М. [Продуктивність різнотипних травостоїв залежно від удобрення у Лівобережному Лісостепу] {Polytypic grass stand productivity depending on fertilization in the left bank Forest-Steppe} 75-79
 15. Кухарчук П. І., Слюсар С. М., Артюшенко О. О. [Подовження продуктивного довголіття бобово злакових травосумішей у Північному Лісостепу] {Productive longevity prolongation of legume grass stands in the northern Forest-Steppe} 80-88
 16. Ярмоленко О. В. [Продуктивність люцерно злакових травосумішей залежно від їх видового складу та удобрення] {Lucerne grass mixtures productivity depending on their species composition and fertilization} 88-93
 17. Голобородько С. П. [Ефективне використання сукупної енергії при вирощуванні кормових культур на зрошенні у Південному Степу] {Efficient use of total energy when growing fodder crops at irrigation in the southern Steppe} 94-104
 18. Кавунець В. П., Сіроштан А. А., Шаповал А. В. [Урожайність і посівні якості насіння пшениці озимої залежно від застосування фунгіцидів] {Winter wheat kernel yield and sowing qualities depending on the fungicide application} 105-110
 19. Сердюк М. А., Сердюк О. М., Шкура О. В. [Нові сорти низових злакових трав для озеленення] {New varieties of bottom cereal grasses for planting of greenery} 110-120
 20. Бобер А. Ф., Остапець Т. А. [Характеристика мутантних форм і вихідних видів костриць за морфологічними ознаками] {Comparative characteristic of exotic mutant forms and kindred initial species of fescues on morphological characters} 120-125