1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

  1. Розташування структурних елементів статті:

 – УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм;

 – ініціали та прізвище автора(ів), посада, науковий ступінь, вчене звання;

– повна назва установи;

 – назва статті – по центру (виділеними прописними літерами);

 – анотація українською, англійською, російською мовами (200–250 слів  кожна); анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;

 – ключові слова (українською, російською, англійською мовами) повинні відрізнятися від тієї комбінації слів, яка складає назву статті (не менше 5);

– обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація); транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності до Постанови КМУ від 27 січня 2010 р. №55.

– обсяг статті – 7-12 сторінок;

  1. Обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови.
  2. Вимоги для оформлення тексту:матеріали для публікації подають у 2-х примірниках українською та англійською мовами, надруковані в редакторі Word 2003-2007, шрифт набору – Times New Roman, розмір  кеглю 14, міжрядковий інтервал – 1.5, формат А4 з полями: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Порядок абзацу виділяється відступом 1,25.
  3. Посилання на джерела в тексті: бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
  4. Стаття подається мовою оригіналу(українською, російською, англійською) у електронному варіанті (електронна версія статті надсилається на E-mail: zbirnuk_iz@ukr.net, назва файла – прізвище першого автора англійською мовою), фото і графіки (окремими файлами в форматі ipeg та Excel).
  5. Відповідальністьза зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
  6. До статті додаються: відомості про автора (авторів):прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, адреса з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail.

Виклад матеріалу статті повинен бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями. Мова тексту повинна відповідати літературним нормам, бути професійною та лаконічною. Автор зобов’язаний забезпечити високий науковий рівень викладеного матеріалу, повноту і системність висвітлення питання, достовірність результатів і даних, що наводяться, правильність цитувань та посилань на літературні джерела. Статті публікуються мовою оригіналу.

У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам і уникати слів із місцевого сленгу, які не набули інтернаціонального поширення.

Під час написання анотації використовуються загальноприйняті слова, загальновживана лексика.

Не рекомендується наводити цитати з тексту.

При формуванні англійської анотації варто уникати використання електронних перекладачів.

Всі анотації, ключові слова, латинські назви необхідно виділити курсивом.

Посилання на літературні джерела нумеруються арабськими цифрами і зазначаються у квадратних дужках, де вказуються порядковий номер джерела та через кому конкретна сторінка [1 , с. 11]. Перелік літературних джерел мовою оригіналу подається в порядку їх нумерації після основного тексту статті з підзаголовком «Література», який вирівнюється по центру.

Стаття повинна мати 2 рецензії (зовнішню і внутрішню) та експертний висновок.

Стаття, що не відповідає вказаним вимогам  редакцією не приймається.

Адреса редакції: 08162, ННЦ “Інститут землеробства НААН”, вул. Машинобудівників 2-Б, смт. Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, телефон (044) 526-07-67, E-mail: zbirnuk_iz@ukr.net

Примітка: *автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту та ухвалену редакційною колегією до друку.*