04.2014

Зміст

 1. Kaminsky V. F., Boyko P. I. [Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 2)] {Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 2)} 3-11
 2. Дегодюк Е. Г., Проненко М. М., Боднар Ю. Д. {Вплив тривалого застосування добрив на агрохімічні показники родючості сірого лісового грунту] {Influence of long time application of fertilizers on agrochemical parameters of gray forest soil fertility} 12-17
 3. Слюсар І. Т., Сербенюк В. О. [Продуктивність старосіяних багаторічних травостоїв залежно від способу їхнього поліпшення на торфовищах Лісостепу] {Productivity of old-sawn perennial grass mixtures in relation of their improving method on peat bogs in Forest-Steppe} 18-25
 4. Гера О. М. [Забур’яненість посівів на осушуваних органогенних ґрунтах залежно від сівозміни та удобрення] {Weeding in crops depending on crop rotation and fertilization on drained organogenic soils} 26-31
 5. Богатир Л. В. [Водно-фізичні властивості торфового ґрунту та урожайність кукурудзи залежно від способу обробітку ґрунту та удобрення] {Water-physical properties of peat soil and maize yield in relation of method of soil tillage and fertilizing} 32-38
 6. Москалевська Ю. П., Патика М. В. [Активність мікробного біому чорнозему типового в посівах буряків цукрових за різних технологій вирощування] {The activity of microbial biome of typical chernozem in sugar beet agrocenosis at various crop growing technologies} 39-45
 7. Кононюк Л. М., Корсун С. Г., Давидюк Г. В. [Врожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від технології вирощування в Правобережному Лісостепу] {The impact of growing technologies’ elements on yield and quality of winter wheat grain in Right-bank of Forest-Steppe} 46-54
 8. Юла В. М., Дрозд М. О. [Ефективність вирощування пшениці ярої в системі органічного землеробства] {Effectiveness of spring wheat cultivation in the organic agriculture system} 55-59
 9. Камінська В. В., Дудка О. Ф., Мушик Б. В. [Формування продуктивності вівса голозерного за різних технологій вирощування] {Naked oats productivity formation at various crop growing technologies} 60-66
 10. Шляхтурова С. П. [Підвищення продуктивності гречки в умовах північної частини Лісостепу] {The of buckwheat productivity in the northern part of Forest-Steppe} 67-72
 11. Любчич О. Г. [Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур’янами у технології вирощування проса] {The efficiency of agrotechnical measures of fight against weeds in growing-technology of millet} 73-82
 12. Дударчук І. С. [Врожайність насіння ріпаку озимого в умовах Західного Полісся] {Winter rape seed yield in the Western Polyssya zone conditions} 83-89
 13. Шляхтуров Д. С. [Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин квасолі] {The impact of growing technologies’ elements on beans’ plant growth and development} 90-94
 14. Поліщук К. В. [Вплив бактеріальних препаратів на врожайність і якість зерна кукурудзи і ячменю ярого в умовах Волинського Полісся] {Bacterial preparations influence on yield and grain quality indicators of maize and spring barley under conditions of Volyn’ Polissia} 95-101
 15. Кирилюк В. П. [Продуктивність гороху залежно від способів застосування біофунгіциду Мікосан] {Productivity of peas depending on the application method of chemical biofungicides Mikosan} 102-108
 16. Каминский В. Ф., Теслюк В. В., Григорюк И. П., Дубровин В. А. [Эффективность грибных полисахаридов в повышении устойчивости растений против болезней] {Effectiveness of fungi polysaccharides at plant resistance against deceases} 109-116
 17. Слюсар С. М. [Ефективність вирощування сорго суданського залежно від удобрення] {Effectiveness of Sorghum Sudanese cultivation depending on fertilization} 117-122
 18. Боговін А. В., Пташнік М. М., Оксимець О. Л. [Вплив способів відновлення лукопасовищних травостоїв на їхню продуктивність і якість корму] {Influence of ways of renewal of grasslands on grass productivity and quality of feed} 123-130
 19. Цимбал Я. С. [Ботанічний склад та особливості формування травостоїв зеленого конвеєра залежно від удобрення] {Botanical composition and characteristics of the forming of herbage green belt depending on fertilization} 131-138
 20. Яцишен О. Л., Тараненко Л. К. [Фізіолого-генетичні механізми вдосконалення архітектоніки генотипів гречки методами селекції за індексними показниками] {Physiological-genetic mechanisms of improvement of plant architectonics of buckwheat genotypes by means of index selection} 139-149
 21. Тимошенко О. В. [Селекційна цінність колекційних зразків пшениці м’якої озимої] {Selection value of the soft winter wheat collection samples} 150-161
 22. Вишнівський П. С., Шаповал А. В., Цюк Ю. В., Лутак І. А. [Вплив фракційного складу посівного матеріалу на формування продуктивності насіннєвих посівів пшениці ярої] {Impact of fractional composition of seed material on formation of spring wheat seed productivity} 162-167
 23. Корнійчук М. С., Поліщук С. В. [Сортові особливості стійкості сої до основних хвороб] {Varieties’ peculiarities of soybean resistance against the main deceases} 168-174
 24. Слісарчук М. В. [Удосконалення методики гібридизації ріпаку озимого] {Improved methods of winter rape hybridization} 175-179