Scientific Magazine of NSC “Institute of Agriculture NAAS”

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 1, 2016 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 24 червня 2016 р., протокол № 7.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Камінський В.Ф. Наукові засади біологічного землеробства в умовах зміни клімату
Літвінов Д.В., Кальчун Т.Р., Гордієнко Т.І. Короткоротаційні зернові сівозміни в органічному землеробстві
Ткаченко М.А., Драч Ю.О. Видове генотипне співвідношення елементів живлення як основа оптимізації удобрення сільськогосподарських культур

РОСЛИННИЦТВО
Дворецька С.П., Рябокінь Т.М., Каражбей Т.В. Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності сортів гороху – 36
Гамаюнова В.В.,. Туз М.С Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сортів гороху в південному Степу – 46
Овчарук О.В.,. Овчарук О.В, Акуленко В.В. Урожайність та якість зерна сортів квасолі в умовах Лісостепу Західного – 58
Єзерковський А.В., Слюсар І.Т. Продуктивність гречки за органічного виробництва на осушуваних органогенних ґрунтах Лівобережного Лісостепу – 66
Гамаюнова В. В., Москва І. С. Продуктивність рижію ярого на чорноземі південному під впливом сучасних регуляторів росту – 75
Лавриненко Ю.О., Влащук А.М., Шапарь Л.В. Урожайність та посівна якість насіння сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Південного Степу України – 83
Ключевич М. М., Плакса В. М. Ураження збудниками хвороб та урожайність сортів тритикале ярого у Західному Поліссі України – 93

КОРМОВИРОБНИЦТВО
Демидась Г.І., Пророченко С.С. Вплив системи удобрення та стимулятора росту на показники якості люцерно-злакових травосумішей на зелений корм – 106
Штакал М. І., Штакал В. М. Створення різнодостигаючих травостоїв на осушених заплавах зони Лісостепу – 113
Демидась Г.І., Демцюра Ю.В. Економічна ефективність вирощування сумішей люцерни і злакових трав залежно від їх складу, способу сівби та рівня удобрення – 123

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО
Стариченко В. М., Штакал М. І., Голик Л. М., Кирильчук А. М., Ткачова Н. А. Модель сорту тритикале озимого спиртодистилятного напряму використання зерна – 133
Ятчук В.Я., Шаповал А.В., Лутак І.А., Богатир Л.В. Урожайність пшениці ярої залежно від фракційного складу насіння – 140