Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 631.53.01:633.85:631.5:631.6(477.72)
Ю.О. Лавриненко, доктор сільськогосподарських наук
А.М. Влащук, кандидат сільськогосподарських наук
Л.В. Шапарь
ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ПОСІВНА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОРТІВ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Встановлена насіннєва продуктивність та якість посівного насіння сортів ріпаку озимого залежно від строку сівби та норми висіву в зрошуваних умовах Південного Степу України. Найбільша насіннєва продуктивність за період 2013-2015 рр. досліджень спостерігається у сорту Антарія – 2,58 т/га за сівби у І декаду вересня з нормою висіву 1,1 млн шт./га. Серед досліджуваних варіантів найбільший вихід кондиційного насіння отримано у сорту Антарія – 2,13 т/га за сівби у І декаду вересня з нормою висіву 1,1 млн шт./га. Встановлено, що в умовах Південного Степу України насіннєва продуктивність та
посівна якість насіння ріпаку озимого, головним чином, залежить від погодних умов року, строку сівби та адаптивності сорту. Одержання стабільного врожаю насіння базується на жорстокому дотриманні агротехнічних заходів вирощування цієї культури, а особливо – проведення сівби в оптимальні строки.

Ключові слова: ріпак озимий, сорт, норма висіву, строк сівби, урожайність, насіння.