Збірник наукових праць Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 1. – 156 с.

УДК 631.5:633.35(477.7)

В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.С. Туз
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ГОРОХУ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ

У статті висвітлено дані щодо удосконалення окремих технологічних прийомів вирощування гороху сортів Оплот та Царевич на півдні Степу України. Дослідження проводили впродовж 2013-2015 рр. на чорноземі південному на базі ННПЦ Миколаївського НАУ. Метою досліджень було вивчення впливу суперабсорбентів, передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на формування щільності посівів сортів гороху в умовах південного Степу України. Досліджуваними суперабсорбентами були Aquasave та AgroHydroGel, які заробляли в ґрунт дозою 20 кг/га перед сівбою. Для передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень використовували сучасні препарати, що містять у своєму складі елементи живлення та корисні бактерії. Насіння обробляли в день сівби препаратами Мочевин-К6 і Ескорт-Біо. Позакореневе підживлення проводили у фази 5-6 листків і бутонізації-початку бобоутворення препаратами Мочевин-К2 і Д2.

Встановлено позитивний вплив досліджуваних препаратів на формування густоти посівів, у т.ч. і на кількість рослин, які збереглись до збирання. Встановлено, що сорти по-різному реагують на внесення суперабсорбентів і передпосівну обробку насіння біологічними препаратами. Разом з тим визначено, що застосування досліджуваних нами абсорбентів лише на 2,0-4,1% підвищує врожайність зерна гороху, передпосівна обробка насіння – на 10,4-13,1%, а обробка рослин упродовж вегетації шляхом позакореневих підживлень – на 24,0-25,1%.

Ключові слова: горох, біопрепарати, абсорбенти, передпосівна обробка насіння, позакореневе підживлення, урожайність зерна.