Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2013. – Вип. 3-4. – 140 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 3-4, 2013 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 12 грудня 2013 р., протокол № 11.

ЗМІСТ

Камінський В.Ф., Ткачов О.І. Осушені торфовища – найперспективніші угіддя України для енергетичних культур
Вожегова Р.А., Малярчук М.П., Найдьонова В.О., Малярчук А.С. Енергетична оцінка технологій вирощування сільськогосподарських культур при зрошенні
Ратошнюк В.І., Ратошнюк Т.М. Проблеми екології земель сільськогосподарського призначення правобережного Полісся
Гера О.М. Особливості накопичення нітратного азоту просапними культурами на осушуваних органогенних ґрунтах
Хисамутдинов Н.Ш., Яппаров И.А., Ткаченко Н.А. Влияние различных доз и способов применения наноструктурной
водно-фосфоритной суспензии на урожайность и качество зеленой массы кукурузы
Юла В.М., Олійник К.М. Управління продукційними процесами пшениці за агробіологічним контролем розвитку елементів продуктивності
Моторний В.А. Формування елементів структури врожаю пшениці озимої залежно від строків сівби
Камінська В.В., Шморгун О.В., Дудка О.Ф. Формування урожайності і якості зерна ячменю ярого залежно від попередника та системи удобрення
Пелех Л.В. Вплив удобрення та норм висіву на ріст і розвиток вівса в суміші з бобовими культурами в умовах Правобережного Лісостепу
Асанішвілі Н.М. Ефективність елементів технології вирощування кукурудзи в умовах північної частини Лісостепу
Дударчук І.С. Вплив удобрення та строків сівби на фотосинтетичні показники сортів ріпаку озимого
Пиндус В.В. Вплив елементів біологізації технології на якісні показники насіння сої
Кургак В.Г. Раціональне використання природних кормових угідь України
Шаронова Н.Л., Дегтярева И.А., Дегодюк С.Э. Экспериментальная оценка эффективности применения нанопрепарата при выращивании огурцов в условиях защищенного грунта
Фурман В.А. Застосування фунгіциду Танос 50 на овочевих культурах
Щербина О.З., Михайлов В.Г., Тимошенко О.О. Успадкування та селекційна цінність популяцій сої F2 за масою насіння з рослини
Голик С.І. Формування ринку зерна