Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2011. – Вип. 3-4 – 240 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 3-4, 2011 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 19 грудня 2011 р., протокол № 10.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Ткаченко М.А. Кислотність сірого лісового ґрунту при застосуванні на добриво нетоварної продукції рослинництва
Сербенюк В.О. Вплив способів обробітку та удобрення на мінералізацію органічної речовини торфу
Бикін А.В., Генгало О.М., Генгало Н.О. Вплив мінеральних добрив та гумату калію на врожайність і якість насіння сої
Забалуєв В.О., Дітковська М.В. Моделі техноземів для сільськогосподарської рекультивації порушених земель
Опанасенко Г.П. Вплив післяжнивного вирощування гірчиці білої на продуктивність буряків цукрових
Кричківський В.М. Продуктивність насіннєвої картоплі залежно від різновиду оздоровленого матеріалу в умовах західного Лісостепу
Бордун Р. М. Зміна родючості чорнозему еродованого залежно від елементів валів-терас та культур грунтозахисної сівозміни
Баранчук О.Є. Вплив способів основного обробітку грунту на його агрофізичні властивості та врожайність пшениці озимої

РОСЛИННИЦТВО

Кононюк Л.М., Натальчук Т.А. Особливості сортової реакції пшениці озимої на технологічні прийоми вирощування в північному Лісостепу
Коваленко Р.В. Сортові особливості формування врожайності пшениці озимої залежно від удобрення та попередників
Оничко В.І., Огієнко Н.І., Бердін С.І. Врожайність і якість зерна тритикале ярого в північно-східному Лісостепу залежно від удобрення і норми висіву
Вишнівський П.С. Вплив погодних умов та технології вирощування на тривалість міжфазних періодів ріпаку ярого
Вишнівська Ю. С. Вплив системи удобрення на структуру та врожайність сортів льону олійного
Любчич О.Г. Посівні властивості насіння проса за різних рівнів доз азотних добрив
Мартинюк І.В. Продуктивність однонасінних буряків кормових залежно від технології вирощування
Кулаковская Т., Gеza Nagy, Nilla Nilsdotter-Linde. Многофункциональность развития лугопастбищного хозяйства Европы: проблемы и перспективы
Ратошнюк В.І. Вирощування люпину вузьколистого на зелений корм в сумісних посівах
Іскра В.І., Ковбасюк П.У. Формування ботанічного складу люцерно-злакових травостоїв залежно від способу сівби травосумішей
Демидась Г.І., Гузь К.Ф. Динаміка площі листкової поверхні залежно від елементів технології вирощування
Демидась Г.І., Івановська Р.Т., Голубєв К.В. Вплив удобрення та застосування біопрепаратів на висоту рослин люцерни посівної
Бурко Л.М. Формування площі листкової поверхні буряків кормових залежно від удобрення та густоти рослин
Бобось І.М. Продуктивність сортів моркви в умовах Лісостепу
Медведєва Г.О. Біохімічний склад корнішона гібридів огірка

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Хоменко Л.О. Успадкування морозостійкості гібридами пшениці озимої м’якої
Ковальчук С.О., Волощук С.І. Біотехнологічні методи створення селекційного матеріалу пшениці та тритикале на основі віддалених схрещувань
Шаповал А.В., Мельник В.В. Вплив лінійних розмірів насіння сортів пшениці ярої на його врожайні властивості
Харченко М.В. Адаптивні властивості сортів пшениці ярої залежно від еколого-географічного походження
Гудзенко В.М. Оцінка адаптивного потенціалу колекційних зразків ячменю ярого за масою зерна
Проданик А.М. Особливості прояву агресивності і вірулентності патотипів сажки [Sorоsporium destruens (Schlecht) Yanky] проса
Бобер А.Ф., Остапець Т.А. Успадкування ознаки сизого забарвлення листкової пластинки у міжвидових гібридів костриці
Тесновець П.І., Сердюк М.А., Сердюк О.М., Батерук М.М., Матусевич І.О. Осіння та підзимня сівба тонконого лучного свіжозібраним насінням
Монке Г.Ю., Ковбаса Т.С., Рибак С.Д., Дроща М.В. Особливості патентного пошуку