Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2012. – Вип. 1-2. – 180 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 1-2, 2012 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 31 травня 2012 р., протокол № 4.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Слюсар І.Т., Соляник О.П., Ткачов О.І., Ткачов В.О., Вірьовка В.М., Сацик М.І. Еколого-технологічні аспекти використання заболочених земель
Бойко П.І., Фурманець М.Г. Вплив попередників на вологозабезпеченість і урожайність пшениці озимої у західному Лісостепу
Цвей Я.П., Леньшин О.Г., Конопельський М.І. Урожайність і якість зерна пшениці озимої залежно від попередника в Правобережному Лісостепу
Квасніцька Л.С. Ефективність вирощування сої у п’ятипільних сівозмінах Правобережного Лісостепу
Кочик Г.М. Оптимізація заходів регулювання чисельності бур’янів у посівах пшениці озимої за вирощування у Поліссі
Слободенюк О.А. Детоксикація пемтецидів у грунті і рослинах вівса за різних доз добрив
Зінченко Н.М. Особливості засвоєння елементів живлення рослинами ріпаку озимого за внесення водорозчинних комплексних добрив
Ільчук Р.В., Ільчук В.А. Оцінка якості збирання врожаю картоплі залежно від технологічних прийомів вирощування
Науменко М.Д., Дуць І.З., Корнелюк Г.Я. Ефективність комплексного водорозчинного добрива Акварін 4 за вирощування льону-довгунця у Західному Поліссі
Грабар І.Г.,Романчук Л.Д., Трембіцька О.І. Особливості накопичення 129І та 137Cs в грунтах житомирського Полісся
Польовий В.М., Шевчук О.В. Продуктивність буряків цукровихза біологізації систем удобрення
Поліщук К.В. Ефективність бактеріальних добрив за вирощування кукурудзи в умовах західного Полісся

РОСЛИННИЦТВО

Майданюк В.В. Формування якості пшениці озимої за фазами дозрівання у Північному Лісостепу
Тимофійчук О. Продуктивність кукурудзи на зерно при застосуванні біорегуляторів росту в Західному Лісостепу
Костина Т.П. Вплив мінеральних добрив на формування асиміляційної поверхні та продуктивність сортів гороху
Грищенко Р.Є., Любчич О.Г. Вміст макроелементів у рослинах гречки в різні періоди онтогенезу
Кирилюк В.П. Продуктивність гречки залежно від способів застосування біофунгіциду Агат – 25К
Вишнівський П.С., Губенко Л.В., Бондарчук А.А. Вплив мінеральних добрив на екологічну адаптивність сортів гірчиці
Голодна А.В., Шляхтуров Д.С., Столяр О.О. Ефективність застосування біологічно активних речовин у технології вирощування люпину жовтого
Сайко В.Ф.,Боговін А.В.,Пташнік М.М. Вплив агротехнічних заходів на продуктивність і кормову цінність лукопасовищних травостоїв за спонтанного їх відновлення
Коломієць Л.В. Продуктивність сумісних та ущільнених посівів кукурудзи та сої в Північному Степу

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Проданик А.М. Патогенні властивості рас сажки проса
Ратошнюк Н.П., Стецюк О.П. Вплив різних видів садивного матеріалу на продуктивності хмелю сорту Руслан
Конопля К.В. Кореляція насіннєвої продуктивності рослин конопель з ознаками волокнистості стебла
Боженко А.І. Основні методи і результати селекції конюшини на Носівській селекційно-дослідній станції
Рудас Л.А. Методика створення сортів і гібридів помідора з подовженим періодом зберігання плодів