Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВД “ЕКМО”, 2011. – Вип. 1-2. – 236 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 1-2, 2011 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 5 травня 2011 р., протокол № 3.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Красюк Л.М. Вплив основного обробітку та гербіцидів на біологічну активність сірого лісового грунту
Манько Ю.П., Мустафа Кіраван Контроль забур’яненості посівів пшениці озимої на основі прогнозу їх сходів
Вірьовка В.М. Eфективність використання осушуваних органогенних грунтів Лісостепу
Мислива Т.М. Важкі метали в грунтах і фітоценозах приміської зони м. Житомира
Тарасенко О.А. Вплив технологій вирощування травостоїв на фосфорно!калійний режим грунту
Задубинна Є.В. Калійний режим торфового грунту під посівами сої
Єсипенко В.А. Вплив мінеральних добрив на фотосинтетичну діяльність та врожайність картоплі сорту Фантазія
Рябчик О.П., Меша К.В. Енергетична оцінка вирощування культур у ланці сівозміни Північного Лісостепу
Петришина А.А. Продуктивність гороху залежно від способів обробітку грунту
Кирилюк В. П. Продуктивність культур сівозміни залежно від систем основного обробітку ґрунту
Журавель С.В., Матвійчук Б.В., Матвійчук Н.Г. Особливості органічного землеробства на Поліссі

РОСЛИННИЦТВО

Єгупова Т.В., Романюк П.В., Піскунова Л.Е. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність тритикале ярого у Правобережному Лісостепу
Майданюк В.В. Урожайність та якість пшениці озимої у північному Лісостепу залежно від технології вирощування
Танчик С.П., Центило Л.В. Оптимізація строків сівби кукурудзи в Правобережному Лісостепу
Ямкова В.В. Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами в Лісостепу
Вишнівський П.С. Вплив передпосівного оброблення насіння рексоліном на формування елементів структури врожаю сортів ріпаку ярого
Мирончук В.П., Лісовий О.Б., Кондратюк В.В. Продуктивність льону!довгунцю залежно від доз добрив і строків їх внесення
Рибак М.Ф., Янішевський Л.І., Маційчук В.М., Шалівський С.В. Урожайність насіння льону олійного за різних строків сівби та
систем обробітку грунту
Боговін А.В., Пташнік М.М. Фітогенетичні зміни автотрофного блоку трав’янистих екосистем за природно!антропогенного їх відновлення
Кулик Р.М. Удосконалення пасовищного конвеєра з використанням злакових лучних травостоїв
Кургак В.Г., Сукайло М.В. Добір видів і сортів багаторічних трав для створення бобово!злакових травостоїв
Покотило І. А. Посівні якості сортів коріандру залежно від ширини міжрядь та норм висіву в Центральному Лісостепу
Кубрак С.М. Гібрид дині Блискавка для вирощування в плівкових теплицях
Журавльов О.В. Продуктивність цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в Південному Степу
Шевчук Л.М., Войток Т.І., Дорош О.В. Вплив умов вирощування та сорту на вміст титрованих кислот у плодах чорної смородини (Ribes nigrum L.)

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Ковальчук С.О., Волощук С.І. Стійкість пшенично-егілопсних гібридів до основних хвороб
Перевертун Л.І., Проданик А.М., Синицина О.В., Мельник Л.А., Ярешко В.І. Успадкування ознаки вмісту білка в зерні проса
Тимошенко О.О. Оцінка гібридів сої F1 за продуктивністю
Бобер А.Ф., Повидало М.В. Трансгресія ознак насіннєвої і кормової продуктивності у міжвидових гібридів люцерни
Онупрієнко Л.Г., Лайко І.М. Вплив будови суцвіть сортів однодомних конопель на насінну продуктивність