Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2014. – Вип. 4. – 188 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 4, 2014 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 28 листопада 2014 р., протокол № 9.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Kaminsky V.F., Boyko P.I. Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 2)
Дегодюк Е.Г., Проненко М.М., Боднар Ю.Д. Вплив тривалого застосування добрив на агрохімічні показники родючості сірого лісового грунту
Слюсар І.Т., Сербенюк В.О. Продуктивність старосіяних багаторічних травостоїв залежно від способу їхнього поліпшення на торфовищах Лісостепу
Гера О.М. Забур’яненість посівів на осушуваних органогенних ґрунтах залежно від сівозміни та удобрення
Богатир Л.В. Водно-фізичні властивості торфового ґрунту та урожайність кукурудзи залежно від способу обробітку ґрунту та удобрення
Москалевська Ю.П., Патика М.В. Активність мікробного біому чорнозему типового в посівах буряків
цукрових за різних технологій вирощування

РОСЛИННИЦТВО

Кононюк Л.М., Корсун С.Г., Давидюк Г.В. Врожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від технології
вирощування в Правобережному Лісостепу
Юла В.М., Дрозд М.О. Ефективність вирощування пшениці ярої в системі органічного землеробства
Камінська В.В., Дудка О.Ф., Мушик Б.В. Формування продуктивності вівса голозерного за різних технологій вирощування
Шляхтурова С.П. Підвищення продуктивності гречки в умовах північної частини Лісостепу
Любчич О.Г. Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур’янами у технології вирощування проса
Дударчук І.С. Врожайність насіння ріпаку озимого в умовах Західного Полісся
Шляхтуров Д.С. Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин квасолі
Поліщук К.В. Вплив бактеріальних препаратів на врожайність і якість зерна кукурудзи і ячменю ярого в умовах Волинського Полісся
Кирилюк В.П. Продуктивність гороху залежно від способів застосування біофунгіциду Мікосан
Каминский В.Ф., Теслюк В.В., Григорюк И.П., Дубровин В.А. Эффективность грибных полисахаридов в повышении устойчивости растений против болезней

КОРМОВИРОБНИЦТВО

Слюсар С.М. Ефективність вирощування сорго суданського залежно від удобрення
Боговін А.В., Пташнік М.М., Оксимець О.Л. Вплив способів відновлення лукопасовищних травостоїв на їхню продуктивність і якість корму
Цимбал Я.С. Ботанічний склад та особливості формування травостоїв зеленого конвеєра залежно від удобрення

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Яцишен О.Л., Тараненко Л.К. Фізіолого-генетичні механізми вдосконалення архітектоніки генотипів гречки методами селекції за індексними показниками
Тимошенко О.В. Селекційна цінність колекційних зразків пшениці м’якої озимої
Вишнівський П.С., Шаповал А.В., Цюк Ю.В., Лутак І.А. Вплив фракційного складу посівного матеріалу на формування продуктивності насіннєвих посівів пшениці ярої
Корнійчук М.С., Поліщук С.В. Сортові особливості стійкості сої до основних хвороб
Слісарчук М.В. Удосконалення методики гібридизації ріпаку озимого