Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2015. – Вип. 3. – 144 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 3, 2015 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 20 липня 2015 р., протокол № 7.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Дегодюк Е.Г., Дегодюк Т.С. Адаптація системи землеробства І. Овсинського до умов виробництва органічної продукції рослинництва
Боднар Ю.Д. Вплив тривалого застосування добрив на агрофізичні показникиродючості ґрунту та врожайність культур
Гера О.М. Якість однорічних кормових культур на осушуваних органогенних ґрунтах
Малиновська І.М.,Черниш О.О., Юла В.М. Особливості застосування композицій мікроорганізмів у технології вирощування пшениці ярої
Ятчук В.Я. Вплив агротехнічного заходу на забур’яненість посівів кукурудзи
Карпук Л.М., Крикунова О.В., Вахній С.П. Особливості позакореневого підживлення буряків цукрових мікродобривами
Шевченко Т.В. Продуктивність буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення у поєднанні з фунгіцидами

РОСЛИННИЦТВО

Мандровська С.М. Вплив передпосівного оброблення насіння на продуктивність проса прутоподібного
Kluchevich M.M., Piontkovsky P.V. Мain fungial diseases of spelt in Polissya
Бондаренко І.В. Видове різноманіття членистоногих-шкідників зерна колосових культур в період зберігання

КОРМОВИРОБНИЦТВО

Кургак В.Г., Цимбал Я.С. Особливості ведення кормовиробництва за органічного землеробства
Слюсар С.М. Продуктивність сорго залежно від удобрення на осушуваних торфових грунтах Полісся

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Яцишен О.Л., Тараненко Л.К. Перспективи вирощування гречки в Україні
Давидюк І.М., Жемойда В.Л. Гібридологічний аналіз тригібридного схрещування зразків жита озимого (Secаle cereale L.)
Присяжнюк О.І., Калюжна Е.А., Король Л.В. Оцінка сучасних сортів гороху за основними господарсько цінними ознаками
Димитров С.Г. Стабільність та пластичність сучасних гібридів соняшнику
Бочарова М.І., Батерук М.М. Характеристика колекційних зразків пажитниці багатоквіткової для використання в селекції