Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип. 2. – 168 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 2, 2016 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 7 грудня 2016 р., протокол № 14.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Камінський В.Ф., Корсун С.Г.  До методики наукових досліджень в органічному землеробстві
Літвінов Д.В.  Динаміка вмісту рухомого фосфору в чорноземі типовому в короткоротаційних сівозмінах
Яковенко О.П.  Вміст рухомих форм фосфору і калію в сірому лісовому грунті за різних систем обробітку та удобрення в умовах Правобережного Полісся
Слюсар І.Т.  Внесок Панфильської дослідної станції у розвиток осушувальних меліорацій в Україні

РОСЛИННИЦТВО

Коник Г.С., Лихочвор А.М. Порівняльна продуктивність ярих олійних культур на темно-сірому грунті Західного Лісостепу
Грищенко Р.Є., Любчич О.Г., Глієва О.В.  Формування елементів структури врожаю проса залежно від системи удобрення
Корсун С.Г., Голодна А.В., Шляхтуров Д.С., Клименко І.І. Особливості адаптації зернобобових культур до забруднення грунту важкими металами
Шамсутдінова А.В.  Урожайність та технологічна якість коренеплодів буряків цукрових залежно від строків позакореневого підживлення мікродобривами
Аскаров В. Р.  Вплив мікродобрив і фунгіцидів на урожайність та якість буряків цукрових
Власюк О.С. Вплив норми висіву і азотного живлення на продуктивність пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу
Задорожній Ю. В. Вплив способу зрошення і рівня удобрення на врожайність та біохімічні показники якості цибулі ріпчастої

КОРМОВИРОБНИЦТВО

Демидась Г. І., Захлєбаєв М. В.  Ефективність сумісних посівів буркуну білого з однорічними злаковими культурами

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Подпрятов Г.І., Давиденко А.Ю. Кулінарні властивості бульб різних сортів картоплі
Коновалов Д. В. Економічна ефективність вирощування добазового насіння сортів пшениці озимої залежно від технологічних заходів у Північному Лісостепу
Сонець Т. Д., Присяжнюк О. І., Гринів С. М., Коровко І.І. Оцінка екологічної стабільності та пластичності нових гібридів буряків цукрових