Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2015. – Вип. 2. – 220 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 2, 2015 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 20 липня 2015 р., протокол № 7.

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Камінський В.Ф. Сівозміна як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки України
Цандур М.О., Сербіна С. А., Друз’як В.В., Безеде Н.Г. Оптимальні ланки польових сівозмін у Південному Степу
Burykina S.I., Kovalenko E.V., Velver M.O. Siderates fallows in Steppe agriculture
Ткаченко М.А., Гавришко О.С., Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М. Зміни ґрунтового профілю ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за тривалого використання
Власова О.В., Шевченко А.М. Методика виявлення змін у засолених ґрунтах за супутниковими даними
Кочик Г.М. Гумусний стан дерново-підзолистого грунту за різних систем основного обробітку і удобрення
Калієвський М.В., Костогриз П.В., Єщенко В.О. Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах
Паламарчук О. М. Поживний режим ґрунту під пшеницею озимою за різних попередників у Правобережному Лісостепу
Петренко І. М. Контроль чисельності бур’янів у посівах буряків цукрових у Лісостепу
Слюсар І.Т., Гера О.М., Сербенюк В.О. Особливості вирощування багаторічних трав за органічного землеробства
Тараріко М.Ю. Відновлення родючості радіоактивно забруднених земель в Поліссі

РОСЛИННИЦТВО

Юла В.М., Єгупова Т.В., Блажевич Л.Ю., Романюк П.В., Олійник К.М. Ефективність технологій вирощування озимих зернових культур у Правобережному Лісостепу
Бузинний М. В. Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників
Вишнівський П.С., Юла В.М., Любчич О.Г., Камінська В.В., Грищенко Р.Є., Дрозд М.О. Продуктивність ярих зернових культур у технологіях органічного землеробства
Мыхлык А.И. Разнокачественность сортов овса посевного по продуктивности, макроструктуре и устойчивости растений к полеганию
Лис Н.М., Боднар О.Й., Ткачук Н.Л., Мойсей С.І., Іванюк Р.С., Соловка М.В. Вплив мікробіологічних препаратів на продуктивність гірчиці
Корнійчук М.С. Методи контролю фітосанітарного стану польових культур
Кургак В.Г., Єфремова Г.В., Лещенко Ю.В., Ткаченко А.М. Енергетична цінність багаторічних трав’яних фітоценозів
Штакал М.І., Вірьовка В.М., Ткачов В.О., Штакал В.М. До 100-річчя осушення і освоєння заплавних земель Лісостепу

СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО

Файт В.І., Галаєва М.В. Частоти та ефекти алелів локусу Xgwm182-5D за господарсько цінними ознаками пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.)
Карпенко В.П., Мостов’як І.І., Любич В.В., Полянецька І.О., Петренко В.В. Технологічна оцінка клейковини зерна спельтоподібних форм пшениці

СУПУТНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Дуктов В.П., Дуктова Н.А., Павловский В.В. Влияние уровня питания на формирование агроценоза твердой яровой пшеницы в условиях северо-востока Беларуси
Дуктов В.П., Солдатенко Н.А., Солдатенко Д.А. Эффективность комплексной защиты посевов oзимой пшеницы