Збірник наукових праць

Національного наукового центру 

“Інститут землеробства НААН

Київ: ВП “Едельвейс”, 2014. – Вип. 1-2. – 164 с.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” (випуск 1-2, 2014 р.) рекомендовано та затверджено до друку рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” від 15 травня 2014 р., протокол № 3.

ЗМІСТ

Малієнко А.М., Гаврилов С.О., Блажевич Л.Ю. Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні:
вирішення проблем інституціонального забезпечення
Корсун С.Г., Палапа Н.В. Соціальний і екологічний стан територій сільських населених
пунктів України
Мазур Г.А., Ткаченко М.А., Григора Т.І., Пастух Н.Р., Місніченко О.В., Мороз Н.П., Питель Я.О., Замлинська В.М. Вплив елементів органічного землеробства на родючість сірого лісового ґрунту
Єрмолаєв М.М., Літвінов Д.В., Квасніцька Л.С. Ефективність сівозміни в органічному землеробстві на чорноземах
Дегодюк Е.Г., Вітвіцька О.І., Дегодюк Т.С. Сучасні підходи до оптимізації мінерального живлення рослин в
органічному землеробстві
Корсун С.Г., Буслаєва Н.Г., Клименко І.І. Формування потенційної та ефективної родючості темно!сірого
опідзоленого ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу
Повидало В.М., Коломієць Л.П., Шевченко І.П. Продуктивність ячменю ярого в системі ґрунтозахисного
біологічного землеробства
Груша В.В., Гордієнко Т.І., Патика М.В. Оцінювання фізіологічного стану посівів сільськогосподарських
культур методом фотоіндукції флуоресценції хлорофілу
Колодяжний О.Ю., Андронов Є.Є., Патика М.В. Молекулярно!біологічне оцінювання прокаріотного комплексу
чорнозему типового за вирощування пшениці озимої
Москалевська Ю.П., Патика М.В. Структурно!функціональне формування метагеному прокаріот
ризосфери буряків цукрових в чорноземі типовому
Юла В.М., Камінська В.В., Дудка О.Ф. Формування продуктивності вівса залежно від елементів технології
вирощування за органічного землеробства
Камінський В.Ф., Дворецька С.П., Рябокінь Т.М. Особливості технології вирощування гороху за органічної
системи землеробства
Грищенко Р.Є., Любчич О.Г., Мазуренко Т.М. Ефективність гумату калію при вирощуванні круп’яних культур за
органічного землеробства
Вишневський В.С. Вплив рівня удобрення та біостимулятора Флороне на
формування продуктивності гірчиці
Корнійчук М.С., Віннічук Т.С., Пармінська Л.М. Захист польових культур від шкідників і хвороб за технологій органічного
виробництва
Поліщук С.В., Ляска С.І. Ураженість сої хворобами залежно від строків сівби
Кургак В.Г., Цимбал Я.С., Якименко Л.П. Вирощування кормових культур у системі зеленого конвеєра за органічного
виробництва
Голик Л.М., Стариченко В.М., Кирильчук А.М., Заїка Є.В., Ковальчук С.О., Гірко О.В. Вихідний матеріал пшениці озимої м’якої, створений на основі термічних мутантів
Шаповал А.В., Цюк Ю.В., Лутак І.А., Катеринчук І.М. Вплив фракційного складу насіння пшениці озимої на його
врожайні властивості
Перевертун Л.І., Проданик А.М., Ткачик С.О. Удосконалення методики оцінювання расоспецифічної
стійкості проса до сажки
Душко М.В., Лупеха І.М., Коваленко Г.В. Формування оптимальної виробничої структури підприємства за органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Лісостепу